Sökning: "dokumentanalys berg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden dokumentanalys berg.

 1. 1. Att hantera tillvaron i den psykiatriska tvångsvården : En dokumentanalys av patienters bloggtexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lalita Berg; Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :psychiatric compulsory care; social work; coping strategies; blogs; document analysis; psykiatrisk tvångsvård; socialt arbete; copingstrategier; bloggar; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Psychiatric compulsory care is a complex field. It could be argued that the first and foremost difficulty lies in challenging the autonomy of the patients. The care includes control and restrictions, while simultaneously seeking cooperation and improvement from the patient; creating a very difficult surrounding. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar och nöjdhet kring en HR-funktions uppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linda Berg; Elin Nordevik; [2012]
  Nyckelord :HR; work areas; perceptions; customer satisfaction; roles; HR; arbetsområden; uppfattningar; kundnöjdhet; roller;

  Sammanfattning : Med teorin om verklighetsforskning som ramverk utfördes en undersökning på uppdrag av HR-funktionen på Parker Hannifin AB i Sverige. Då det i tidigare forskning visat sig finnas oklarheter kring rollfördelningen mellan chefer och HR-personal samt att chefers förväntningar på HR-funktionen influerar dess roll, genomfördes denna undersökning kring uppfattningar och nöjdhet gällande en HR-funktions uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Gott snack! - en kulturanalys i jakten på det pedagogiska samtalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebastian Aggestam; Hanna Persson; [2010]
  Nyckelord :delaktighet; gemensam reflektion; kompetensutveckling; kultur; pedagogiska samtal; samarbete;

  Sammanfattning : Gott snack – en kulturanalys i jakten på det pedagogiska samtalet är författat av Sebastian Aggestam och Hanna Persson och behandlar det pedagogiska samtalets funktion och plats i skolan. Med pedagogiska samtal menas det reflekterande och kunskapsutvecklande samtalet mellan lärare. LÄS MER

 4. 4. En reflekterande praktiker- hinder och möjligheter med tematisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Berg; Anna Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Tematisk och ämnesövergripande undervisning; erfarenhetspedagogik; funktionalisering; reflekterande praktiker;

  Sammanfattning : Under vår avslutande vft prövade vi att arbeta tematiskt och ämnesövergripande och med skönlitteratur som en central kunskapskälla. Syftet var att försöka omsätta några av de teoribildningar som vi mött i den högskoleförlagda delen av vår utbildning till praktisk undervisningsverklighet genom att gå in i rollen som en reflekterande praktiker. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativa skillnader mellan en privat och en offentlig organisation - en komparativ fallstudie av företag under omorganisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Rebecca Bamberg; Jenny Berg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens globala samhälle utövar ett tryck på organisationerna, vilket gör att många organisationer måste genomgå organisationsförändringar för att bättre kunna möta de nya kraven. Syftet med vår undersökning var att undersöka om förändringsrelaterad kommunikation skiljer sig åt mellan privata och offentliga organisationer. LÄS MER