Sökning: "dokumentanalys specialpedagog"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden dokumentanalys specialpedagog.

 1. 1. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag:I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andraverksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterandeverksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 2. 2. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens yrkesroll - inflytande, arbete och samverkan utifrån ett elevhälsoteam

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Magnusson; [2014-04-01]
  Nyckelord :specialpedagog; elevhälsoteam; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att belysa vilken betydelse ett elevhälsoteam kan ha för formandet av specialpedagogens arbete, samarbete samt yrkesroll. De grundläggande fråge- ställningar för studien är följande:1. Vilka förväntningar, har rektor och övriga medlemmar i ett elevhälsoteam, på special- pedagogen?2. LÄS MER

 4. 4. Från elevvård till elevhälsa - förebyggande och hälsofrämjande arbete i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Hansson; Hanna Simonsson; [2012-02-13]
  Nyckelord :elevhälsa; elevvård; hälsofrämjande; förebyggande; patogent perspektiv; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien var att utforska hur chefen för elevhälsan, rektorer och specialpedagoger medverkar till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan i en glesbygdskommun, i studien kallad för Humlekommunen.Då elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll blev tydligare i den nya skollagen anser vi att den roll och uppgift specialpedagogen har/bör ha är intressant att belysa och reflektera över. LÄS MER

 5. 5. En möjlighet - Kvalitetsredovisning som ett redskap för specialpedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Elisabeth Klintin; Yvonne Ljung; [2007]
  Nyckelord :kvalitetsredovisning; kvalitet; specialpedagog; kompetens; examensordning;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka om förskolans/skolans kvalitetsredovisningar kan användas av specialpedagogen som ett redskap för att synliggöra behovet av den specialpedagogiska kompetensen i verksamheterna, utifrån examensordningen. I vårt arbete har vi använt oss av dokumentanalys som metod. LÄS MER