Sökning: "dokumentation inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden dokumentation inom vården.

 1. 1. När svåra beslut måste fattas kring vård i livets slutskede - En systematisk litteraturöversikt över upplevelser av det interprofessionella samarbetet inom intensivvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Björk; Matilda Lanner; [2021-05-18]
  Nyckelord :beslutsfattande; intensivvård; interprofessionellt samarbete; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Background: End-of-life care is a common part of the work within the intensive care unit. The transitioning process from an active treatment to end-of-life care demands a decision made by the responsible physician. This decision changes the path of the care from life supportive treatment to palliative care. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård under LPT : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Aksel Rosén; David Hjertberg; [2021]
  Nyckelord :Person-centered care; Compulsory Psychiatric Care Act; Participation; Equal Partnership; Patient Narrative; Documentation; Personcentrerad vård; Lagen om psykiatrisk tvångsvård; Delaktighet; Jämbördigt partnerskap; Patient narrativet; Dokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienters delaktighet i sin vård ses idag som en självklarhet i Sverige och personcentrerad vård (PCV) är ett verktyg för att öka delaktigheten. Genom att lyssna till patientens berättelse, sträva efter ett jämbördigt partnerskap och dokumentera det som framkommer får sjuksköterskan möjlighet att med patienten skapa en hållbar och långsiktig effekt av vården. LÄS MER

 3. 3. Planering för en effektiv hemtjänst - En fallstudie om kapacitetsplanering och schemaläggning inom Hemtjänsten i Kungsbacka Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Barkman; Sara Björnhager; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; schemaläggning; sjukvård; hemtjänst; Kungsbacka;

  Sammanfattning : The healthcare sector in Sweden and the rest of the world is facing many challenges with an agingpopulation and multi-morbidity. The system requires enough competent health care personnel toperform tasks, while the operations departments need to use the resources in an efficient way. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för patienter med andningssvikt i slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Robert Sundström; Jesper Forsell; [2020]
  Nyckelord :Assessment; Dyspnea; Nursing care; Respiratory failure; Suffering; Andningssvikt; Bedömning; Dyspné; Lidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Andningssvikt är ett tillstånd som uppkommer till följd av problem med gasutbytet i kroppen. Ett flertal respiratoriska sjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom leder till andningssvikt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av den äldre patientens delaktighet vid vård i livets slut : En intervjustudie med sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blom; Sara Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :older patient; participation; end of life care; registered nurse; municipal home care; interview; äldre; delaktighet; vård i livets slutskede; sjuksköterska; kommunens hemsjukvård; intervju;

  Sammanfattning : Människor lever längre och det innebär att de allra flesta som dör i Sverige är äldre. Vårdfilosofin palliativ vård definieras som en helhetsvård, där patienten och anhöriga ska göras delaktiga i omvårdnaden. Enligt svensk lag har sjuksköterskan en skyldighet att göra patienten delaktig i sin vård. LÄS MER