Sökning: "dokumentation naturvetenskap förskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden dokumentation naturvetenskap förskolan.

 1. 1. "Likväl som du kan leka med Lego, kan du ha en surfplatta" : Förskollärares syn på surfplattans roll i arbetet med naturvetenskap och teknik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Emma Ternström; [2016]
  Nyckelord :Curriculum; preschool teacher; science and technology in preschool; tablet; Förskollärare; läroplan; naturvetenskap och teknik i förskolan; surfplatta;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine preschool teachers attitude how a tablet can be used to arouse children's interests and curiosity when it comes to science and technology. To examine this, interviews with six preschool teachers from five different preschools in three municipalities implemented. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk dokumentation inom ämnesområdet naturvetenskap. : - Vilket innehåll väljer pedagoger i barns naturvetenskapliga lärprocesser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Fant; Rebecca Liimann; [2015]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; naturvetenskapliga lärprocesser; förståelse; läroplan för förskolan; förskola;

  Sammanfattning : Att dokumentera och följa barns lärande och utveckling är en enormt viktig del i förskolans verksamhet, även att utvärdera den pedagogiska verksamheten har fått en betydande roll i förskolans läroplan. Detta sker bland annat genom pedagogisk dokumentation. Även naturvetenskapen har fått en väsentligt plats i förskolans läroplan. LÄS MER

 3. 3. "Paddagogik" i förskolan : så mycket mer än bara ett tidsfördriv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Matilda von Mentzer; Linda Åkesson; [2013]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; IKT; iPad; surfplatta; applikation; Puppet Pals;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av surfplattor och lärapplikationen Puppet Pals i förskolan. För att få svar på detta genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare i södra Sverige. Två filmer som respondenternas respektive barngrupper skapat i Puppet Pals har valts ut och analyserats. LÄS MER

 4. 4. Medveten användning av surfplattan? : Om pedagogisk dokumentation av surfplattan i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Therese Åkerberg; Annika Starck; [2013]
  Nyckelord :Medvetet förhållningssätt; Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Surfplatta; Barns perspektiv; Lärande;

  Sammanfattning : Avsikten med arbetet är att studera pedagogers medvetna förhållningssätt i relation till förskolans läroplan med surfplattan som verktyg. Utgångspunkten var att studera om och hur pedagogerna dokumenterade användandet av surfplattan. Här blev pedagogisk dokumentationen central del. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation i praktiken : En studie om hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap; Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Marita von Kursell; Ida Wiberg; [2008]
  Nyckelord :Preschool; documentation; kindergarten; reflection; Dokumentation; pedagogisk dokumentation; verksamhetsutveckling; reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete om pedagogisk dokumentation är att undersöka hur pedagogisk dokumentation används av pedagoger för att utveckla det pedagogiska arbetet och verksamheten i förskolan. Undersökningen bygger på två frågeställningar. LÄS MER