Sökning: "dokumentera slöjd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden dokumentera slöjd.

 1. 1. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Krüger; [2019]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; dokumentera; elev; grundskola; centralt innehåll; Lgr11; ord och bild; reflektion; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; undervisning; återkoppling; summativ; formativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. LÄS MER

 2. 2. Slöjd och dokumentation – en möjlighet att synliggöra lärandet i görandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Nordin; [2012]
  Nyckelord :Styrdokument i slöjd; praktisk teoretisk kunskap;

  Sammanfattning : -Hur analyserar, värderar och redovisar eleven sina slöjdarbeten?-På vilket sätt kan elevens dokumentation/redovisning av arbetet synliggöra det de lär sig genom att slöjda?Uppsatsens litteraturavsnitt behandlar lärandet generellt, slöjd och dokumentation. Undersökningen är kvalitativi form av samtalsintervjuer med elever på två olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Lärares tillvägargångssätt vid bedömning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Karlberg; Hem- och konsumentkunskap Slöjd; [2012]
  Nyckelord :bedömning; betyg; dokumentationsmatris; nya kurspl;

  Sammanfattning : Bakgrunden till undersökningen bottnar i att jag känner att jag har en brist inombedömningsverktyg för att kunna stämma av var elever befinner sig kunskapsmässigt mot dekrav som finns i ämnet hem- och konsumentkunskap. I min roll som lärare finns ett intresseför bedömning och hur man kan hjälpa elever att vidareutvecklas, jag söker efter redskap somkan hjälpa till att stämma av var elever befinner sig så att vi tillsammans kan vidareutveckladennes kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Att dokumentera med hjälp av programmet @tt slöjda. Hur fungerar det?

  C-uppsats,

  Författare :Anna Andréason; Janette Gustavsson; [2010]
  Nyckelord :slöjd; digital portfolio; portfolio; @tt slöjda; s;

  Sammanfattning : Samtal kring vårt gemensamma intresse för dokumentation mynnade ut i att vi blev nyfikna på detInternetbaserade portfolioprogrammet @tt slöjda. I arbetets bakgrund beskriver vi hur styrdokumenten visar påvikten av dokumentation i skolan, redogör för portfolio som pedagogisk metod samt återger en intervju medprogrammet @tt slöjdas grundare Inger Degerfält. LÄS MER

 5. 5. Samarbete i slöjden : bidrar samarbete till utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Olov Nilsson; Åsa Olofsson; [2009]
  Nyckelord :estetiska ämnen; slöjd; samarbete; slöjdprocess; sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Detta är ett alternativt examensarbete som är gjort av två slöjdlärarstudenter vid estetiska institutionen på Umeå Universitet. Syftet med projektet är att undersöka om, och i sådant fall hur, samarbete kan bidra till att utveckla en slöjdprocess. LÄS MER