Sökning: "dokumentering"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet dokumentering.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av administrativt arbete inom omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christian Holm; Thérèse Novik; [2021]
  Nyckelord :Administrative work; documentation; experiences; nursing care; nurses; work environment; arbetsmiljö; dokumentation; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor spenderar mycket av sin arbetstid med dokumentation och samordning med andra vårdinstanser. Omfattande information om komplexa resurskrävande patienter är en nyckelfaktor för ett säkert överlämnande mellan avdelningar och sjuksköterskor. Dokumentationsarbetet sker nästan uteslutande i IT-baserade miljöer. LÄS MER

 2. 2. Overcrowding och dess betydelse för omvårdnaden på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emmeline Göthe; Fanny Ekman; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; Nursing; Overcrowding; Patient safety; Akutmottagning; Overcrowding; Omvårdnad; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedskärningar inom sjukvården har lett till att antalet akutmottagningar i Sverige minskat drastiskt. Vistelse- och väntetider ökar årligen. Fler patienter som väntar längre på akutsjukvård orsakar overcrowding på akutmottagningen. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Evelina Glantz; Adam Hellgren; [2021]
  Nyckelord :jämförelse; intervjustudie; nyckeltal; samordning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Som ett komplement till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken finns anropsstyrd kollektivtrafik, vilken kan förekomma i olika varianter och ämnar svara mot den låga efterfrågan på kollektiva resor som finns på exempelvis landsbygd. Närtrafik är en svensk benämning på de olika former av anropsstyrd kollektivtrafik som förekommer. LÄS MER

 4. 4. Styrningen inom hemtjänsten - En fallstudie om hur digitaliseringen har påverkat styrningen i hemtjänsten i Göteborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eleonor Harrysson; Elin Ljunggren; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digitalisering; hemtjänst; äldreomsorg; offentlig sektor; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning; möjliggörande och begränsande system; PluGo;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Äldreomsorgen i Sverige har blivit starkt kritiserat för sinbristfälliga verksamhet där de äldre inte får den vård de behöver. Digitaliseringen är enmöjlig lösning på problemet, med syfte att bättre planera verksamheten och därmed förbättraeffektiviteten. LÄS MER

 5. 5. “Så länge det inte händer någonting kan man väl fortsätta att ta lite onödiga risker” : En kvalitativ studie om hur säkerhetskultur kan främjas inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Forssberg; Christina Fasth; [2020]
  Nyckelord :safety culture; reporting culture; organizational change; human behavior;  work-safety environment; säkerhetskultur; rapporterande kultur; organisationsförändring; mänskligt beteende;  arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The construction industry has in the current situation twice as many accidents and work-related health issues than other industries. A good safety culture within organizations is what can cover the parts that cannot be caught up by routines and policies, in other words the human behavior. LÄS MER