Sökning: "dokumentstudie diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden dokumentstudie diskursanalys.

 1. 1. Från tystlåten 15-åring till världsledare - En kvalitativ dokumentstudie av svensk massmedias framställningar av Greta Thunberg och konstruktion av karismatiskt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Arnald; Karin Funegård; Lovisa Johansson; Malin Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Karismatiskt ledarskap; Greta Thunberg; Massmedia; Framställningar och Diskursanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur karismatiskt ledarskap konstrueras i massmedia genom att göra en närstudie på den massmediala framställningen av Greta Thunberg. Mer specifikt ämnar studien att bidra teoretiskt genom att öka förståelsen för hur konstruktionen av karismatiskt ledarskap skapas i svensk massmedia. LÄS MER

 2. 2. Farming for food security : a critical study on the transition to post-fossil agriculture in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Ulfbecker; [2018]
  Nyckelord :agricultural politics; food security; resilience; transition; climate mitigation; agroecology; sustainable intensification; the Rural Development program; contingency; rural development; discourse analysis; policy analysis;

  Sammanfattning : This thesis addresses the preconditions to achieve a transition to fossil free agriculture in Sweden, to increase farm-level resilience and food security. Swedish agriculture is today highly dependent on imported fossil-based inputs, such as diesel, agrochemicals and protein feed. LÄS MER

 3. 3. Den omhändertagna sexualiteten : En diskursanalys av hur flickors sexualitet konstrueras i förvaltningsrättsliga domar enligt §3 LVU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Frida Skoogh; Isabelle Fast; [2018]
  Nyckelord :sexualitet; annat socialt nedbrytande beteende; LVU; socialkonstruktionism; feministisk kritisk teori; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie är att med feministisk kritisk teori belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en problembild i förvaltningsrättsliga domar vid beslut om tvångsvård enligt §3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och specifikt enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Studiens empiri består av domskälen i 17 rättsfall i första instans där flickorna i domarna är 15–18 år gamla. LÄS MER

 4. 4. Kompetent digitalisering? Den digitala läroplanen i skola och samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gustav Andersson; [2018]
  Nyckelord :digital literacy; gymnasieskola; kritisk diskursanalys; läroplan; multiliteracy; multimodalitet; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna dokumentstudie är att undersöka skolans väg till digitalisering och dess påverkan på läroplanen. Med kritisk diskursanalys som metod vill jag analysera hur direktiv från EU har påverkat Sveriges, skolans och läroplanens syn på digitalisering och digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. Kunskapskrav och villkor för lärande: En analys av styrdokument för arabiska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kheder Havindar; [2017]
  Nyckelord :arabiska; diglossi; kunskapskrav; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka kunskapskraven i arabiska som modersmål i grundskolan i Sverige. För att uppnå syftet ställs följande tre forskningsfrågor: 1. Hur förhåller sig kunskapskraven i arabiska som modersmål enligt Lgr11 till elevernas förutsättningar till språkinlärning av arabiska som minoritetsspråk i Sverige. 2. LÄS MER