Sökning: "domain theory"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden domain theory.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. Manufacturing Knowledge Management Using a Virtual Factory-Based Ontology Implemented in a Graph Database

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mehran Ghorbani Tajani; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Management; Ontology; Graph database; Graph theory; Virtual Factory; Knowledge-Driven Optimization;

  Sammanfattning : Ontology-based technologies like Semantic Web and Knowledge Graphs are promising for knowledge management in manufacturing industries. In the literature there are abundant of publications related to using ontologies to represent and capture knowledge in manufacturing. LÄS MER

 3. 3. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors förhållningssätt vid bemötande av patienter med suicidproblematik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Elstrup; Emma Kalitzki; [2022]
  Nyckelord :Attitude; experience; nurse; suicide; treatment; Bemötande; erfarenhet; förhållningssätt; sjuksköterska; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem. Patienter med suicidproblematik vårdas inom alla vårdinstanser och forskning påvisar brister i bemötandet av dessa patienter. Peplaus teori om relationsaspekten i omvårdnaden kan vara en bra teoretisk ram för sjuksköterskor att utgå ifrån. LÄS MER

 5. 5. The process of simplifying information exchange within urban planning : Designing for the facilitation of information exchange and process support

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Julia Stål; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; Urban planning process; UX lifecycle; Information exchange; Knowledge support; Process support;

  Sammanfattning : The urban planning process in Sweden encompasses all design and development of the physical environment in society. It involves a large number of actors and a large amount of data. To be as effective as possible the exchange of data between actors needs to become easier and more effective. LÄS MER