Sökning: "domestic violence"

Visar resultat 1 - 5 av 704 uppsatser innehållade orden domestic violence.

 1. 1. Gender-based and conflict-related violence in Colombia A qualitative study of displaced women in subnormal settlements in rural areas of Florencia and their experiences of empowerment through their work in a women’s right organisation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adelina Fekaj; Sofia Calles Duarte; [2022-02-21]
  Nyckelord :Colombia; gender-based violence; displacement; women’s rights; empowerment; feminist theory; non-governmental organization;

  Sammanfattning : This paper aims to examine women’s experiences of gender-based violence as well as their conflict-related violence. The objectives of this analytical approach is to illustrate the member’s community work in a women’s rights organization called Mujeres en lucha por la paz (MLPAZ) and how the work affects the member’s opportunities to achieve empowerment in their social, economic and political life. LÄS MER

 2. 2. ”Från välvilja till våld”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Gunnarsson; Linda Säll; [2022]
  Nyckelord :Ageism; dementia; domestic violence; elderly; social work; Demenssjukdom; socialt arbete; våld i nära relationer; ålderism; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom yrkesverksammas upplevelser undersöka hur våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom kan yttra sig och vilka möjliga orsaker som kan finnas. Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 4. 4. Vem skyddar barnet? - En kvalitativ innehållsanalys om barns risk och skydd i vårdnadstvister där det förekommer uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Nordlund; Alma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Child protection; risk; violence; custody reports; three planet model; Social Sciences;

  Sammanfattning : Up to 5% of children in Sweden experience domestic violence at home. A common misunderstanding when it comes to children being exposed to domestic violence is that they are not being harmed by the exposure. As a result of this, children are not being adequately protected against the potentially harmful outcomes that follow. LÄS MER

 5. 5. Barn som utsätts för indirekt våld till följd av mäns våld mot kvinnor : En intervjustudie utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Khalat Azeez; Hazal Baysal; [2022]
  Nyckelord :child; indirect violence; family; social workers; perpetrator; risk factors; barn; indirekt våld; familj; socialsekreterare; förövare; riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of the following qualitative study was to explore social workers' perspectives on children's experiences of being exposed to domestic violence due to men's violence against women. The purpose was also to explore social workers' perceptions of support measures that used. LÄS MER