Sökning: "dominerande diskurser"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden dominerande diskurser.

 1. 1. Delaktighet och inflytande i förskolan : Vilka reella möjligheter har barn att göra sin röst hörd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Anna Ek; [2020]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; maktstrukturer; normerande praktiker; förskola; förskollärares förhållningssätt; barnperspektiv; atmosfärer;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet var syftet att utforska hur några förskollärare uppfattar begreppen delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och hur de arbetar med detta i praktiken. I studien fokuseras maktstrukturer och normerande praktiker som råder i förskolan och hur dessa kan ha en negativ inverkan på barns möjligheter att göra sin röst hörd och få ett reellt inflytande över sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld mot lärare - en kritisk diskursanalytisk studie av Svenska Dagbladet och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Monique Leo; My Jagborn; [2020]
  Nyckelord :threat; students; teachers; violence; critical discourse analysis; labeling theory; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; hot; våld; elever; lärare; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Med kritisk diskursanalytisk metod har denna studie analyserat hur två svenska tidningar framställer hot och våld av elever mot lärare. Studien ämnar ta reda på vilket sätt hot och våld används som ett begrepp, vilken innebörd som skapas och vilka diskurser om hot och våld som dominerar i tidningarna. LÄS MER

 3. 3. Äldrevänlighet för vem? Representation och inkludering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annemari Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; policyanalys; äldrevänlighet; äldrevänliga städer; problemrepresentationer; inkludering; exkludering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur en ”äldrevänlig kommun” skapas i en svensk kontext, med Uppsala kommun som exempel. Begreppet äldrevänlighet har vuxit fram genom WHOs arbete och nätverk Age-friendly cities and communities, som syftar till att bemöta en globalt ökande andel befolkning över 60 år. LÄS MER

 4. 4. Mångfald på olika villkor : En kritisk diskursanalys av mångfald i förskolors likabehandlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnèa Hamade; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; likabehandlingsplan; kritisk diskursanalys; normkritik; förskola;

  Sammanfattning : Denna uppsats har kritiskt granskat mångfald och hur det rekontextualiseras i relation till några likabehandlingsplaner för förskolan. Begreppet mångfald har i flera sammanhang relaterats till ett politiskt projekt vilket kan härröras ur andra beteckningar så som kulturell mångfald, kultur, etnicitet, religion, flerspråkighet eller endast mångfald. LÄS MER

 5. 5. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER