Sökning: "dominerande diskurser"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden dominerande diskurser.

 1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 2. 2. “Hotfulla” transkvinnor och “dumma” barn - en diskursanalys om kategoriseringen av transpersoner i svenska debatter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adam Bratel; Filip Orrhult; [2021-06-04]
  Nyckelord :diskursanalys; trans; transpersoner; könsidentitet; kategorisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att problematisera diskurser och kategoriseringar i debatter kring temattrans i Sverige. Författarna har analyserat hur problem konstrueras och framställs i deanalyserade debatterna och vilka grundläggande antaganden som finns bakomproblemdefinitionerna. LÄS MER

 3. 3. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alaa Mustafa; [2021]
  Nyckelord :förskolans läroplan; förskola; Lpfö 98:18; pedagogik; ”vi och dom”; ”de andra”; norm; språk; makt; identitet; Vithet; svenskhet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en diskursanalys om, och i så fall hur, representativa begrepp i förskolans läroplan Lpfö 98:18 speglar maktförhållandet i majoritetssamhällets normer. Jag har genom att anta ett poststrukturalistiskt perspektiv belyst och analyserat konstruktionen av begreppen demokrati, norm, språk och identitet i förskolans läroplan Lpfö 98:18. LÄS MER

 4. 4. "Femoids are evil" : En netnografisk studie om incels språkliga praktik

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stina Lindström; [2021]
  Nyckelord :incels; gender; manosphere; masculinity; involuntary celibacy; language practice; exclusion; incels; kön; manosfär; maskulinitet; ofrivilligt celibat; språklig praktik; utanförskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate discourses on gender and exclusion constructed in texts written on an internet forum by the group incels, and then to see if and if so how these could contribute to exclusion. The study's questions are centered on how constructions of gender are made visible and maintained, and how exclusion is made visible in the text. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering till varje pris : Digitalization unconditionally

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Maria Berg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Digitalisering; Diskursanalys; Policydokument; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Studien är en kritisk utbildningsvetenskaplig studie med syfte att på övergripande plan undersöka vilka maktrelationer som reproduceras av det språkbruk som används i policydokument rörande digitalisering i förskolan. Syftet är också att visa vilka effekter digitaliseringen i förskolan kan ge för framtiden och att synliggöra dominerande diskurser i de analyserade dokumenten. LÄS MER