Sökning: "domstolsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet domstolsprocessen.

 1. 1. Förvaltningsdomstolens materiella processledning - en tillfredställande garanti för den enskildes rättsskydd?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lundgren; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När den enskilda överklagar ett förvaltningsbeslut står den ofta som ensam motpart i rätten mot myndighetens processjurister. För att den enskilde ska kunna ta till vara på sin rätt och obalansen inte ska bli oskäligt stor mellan parterna har domaren lagstadgade möjligheter att påverka processen så att den enskildes rätt tas tillvara. LÄS MER

 2. 2. Rättspsykiatriska utlåtanden i domstolsprocessen – en analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aksinja Rönnlund; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättspsykiatri; Rättspsykiatriska utlåtanden; Bevisvärdering; Sakkunnigutlåtanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har sedan länge särbehandlats inom straffrätten. I Sverige aktualiseras numera särbehandlingen vid påföljdsvalet. För att påföljdsvalet överhuvudtaget ska komma på fråga krävs att gärningspersonen kan tillskrivas skuld; antingen genom uppsåt eller, vid vissa särreglerade brott, oaktsamhet. LÄS MER

 3. 3. Barnets röst i frågor om vårdnad, boende och umgänge - Kommer den höras tydligare efter inkorporeringen av barnkonventionen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Pålsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; folkrätt; barnkonventionen; barnrättslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att redogöra för och analysera barns delaktighet i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Barn ges rätt till inflytande genom bestämmelser i såväl svensk rätt som genom internationella instrument. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ges en central roll i uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. När vetenskapen gör entré i rättssalen - Domstolens värdering av sakkunnigbevisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisvärdering; Sakkunnigbevisning; Vetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen för den straffrättsliga processen i domstol kan det uppkomma situationer där domstolen behöver befatta sig med vetenskaplig information för att kunna ta ställning till de rättsliga frågorna som förekommer i målet. Den vetenskapliga information som domstolen behöver tillförs ofta målet genom sakkunnigbevisning i form av särskilda erfarenhetssatser och sakkunnigs slutsatser med stöd av dessa erfarenhetssatser. LÄS MER

 5. 5. Domstolsprocessen ur ett barnperspektiv - en rättsvetenskaplig undersökning av inflytandet av barnets bästa i vårdnadsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Selemba; [2016]
  Nyckelord :vårdnad; processrätt; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den oinskränkta omprövningsrätten i mål om vårdnad, boende och umgänge har föräldrar möjlighet att omedelbart efter ett domslut meddelats väcka talan på nytt och få vårdnadsfrågan omprövad, om nya omständigheter framkommit. Detta kan leda till långvariga och upprepade processer om samma sak, som påverkar ett barn negativt. LÄS MER