Sökning: "domstolsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet domstolsprocessen.

 1. 1. När vetenskapen gör entré i rättssalen - Domstolens värdering av sakkunnigbevisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisvärdering; Sakkunnigbevisning; Vetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen för den straffrättsliga processen i domstol kan det uppkomma situationer där domstolen behöver befatta sig med vetenskaplig information för att kunna ta ställning till de rättsliga frågorna som förekommer i målet. Den vetenskapliga information som domstolen behöver tillförs ofta målet genom sakkunnigbevisning i form av särskilda erfarenhetssatser och sakkunnigs slutsatser med stöd av dessa erfarenhetssatser. LÄS MER

 2. 2. Domstolsprocessen ur ett barnperspektiv - en rättsvetenskaplig undersökning av inflytandet av barnets bästa i vårdnadsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Selemba; [2016]
  Nyckelord :vårdnad; processrätt; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den oinskränkta omprövningsrätten i mål om vårdnad, boende och umgänge har föräldrar möjlighet att omedelbart efter ett domslut meddelats väcka talan på nytt och få vårdnadsfrågan omprövad, om nya omständigheter framkommit. Detta kan leda till långvariga och upprepade processer om samma sak, som påverkar ett barn negativt. LÄS MER

 3. 3. Ramavtalsupphandlingar - En konsekvensanalys av överprövningar vid ramavtalsupphandlingar ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Wåhlin; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentlig upphandling; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En betydande del av alla offentliga upphandlingar leder till upprättandet av ramavtal. Denna avtalsform anses vara att föredra vid tillfällen då den upphandlande myndigheten har svårighet att på förhand avgöra vilken volym som kommer behövas, vid vilken tidpunkt leveransen ska ske samt vid osäkerhet kring den exakta utformningen av kontraktsföremålet. LÄS MER

 4. 4. Går barnets rättigheter förlorade i vårdnadsprocessen? Om möjligheten att införa ett ombud för barn i tvister om vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Larsdotter; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårdnadsrelaterade tvister har ökat markant de senaste åren. För varje tvist finns det minst ett barn som påverkas, men barn saknar i svensk rätt både talerätt och processbehörighet i dessa mål. LÄS MER

 5. 5. En klanderprocess på engelska i svensk domstol? En analys mot bakgrund av skiljeförfarandeutredningens översyn av lag om skiljeförfarande.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Karlsson; [2015-10-13]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida införandet av en möjlighet till en klanderprocess på engelska under lag om skiljeförfarande är motiverat. Detta undersöks genom att analysera de principiella intressen som finns bakom en särreglering av skiljedomsrätten i stort, offentlighetsprincipens inverkan på frågan om språk i domstol, skiljeförfarandeutredningens lagförslag som tillåter en ökad engelskaanvändning och den faktiska språkanvändningen i svensk domstol. LÄS MER