Sökning: "dotter och pappa"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dotter och pappa.

 1. 1. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER

 2. 2. Vart tog kärleken vägen? : En uppsats om den tudelade yrkesroll jag som lärare mot fritidshem är verksam i och vilka utmaningar jag står inför

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petter Öberg; [2019]
  Nyckelord :mellanposition; det fritidspedagogiska uppdraget; identitet; yrkesprofessioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att synliggöra och öka kunskap om den tudelade yrkesroll som lärare mot fritidshem med läraruppdrag, i detta fall idrottslärare, ställs inför. Uppsatsen är skriven i essäform där jag, genom att beskriva faktiska exempel från mina arbetslivserfarenheter, belyser att den tudelade yrkesrollen föder en mellanposition. LÄS MER

 3. 3. "Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fernanda Calace Cardeo; [2015]
  Nyckelord :Preschool; democracy; values; power; norm; peer culture; conflict management; bullying; Förskola; demokrati; värdegrund; makt; normen; kamratkulturer; konflikthantering; mobbning;

  Sammanfattning : Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars reaktion och upplevelser efter beskedet att deras barn har ADHD/Downs syndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap;

  Författare :Anna Aulin Mattsson; Maryam Fakhteh; [2010]
  Nyckelord :ADHD; barn; diagnos; Downs syndrom; föräldrar; vården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Downs syndrom är den vanligaste formen av kromosomförändring hos människan. En person med Downs syndrom har totalt 47 kromosomer istället för människans vanliga 46 och bär på en extra kromosom 21. LÄS MER