Sökning: "drama för små barn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden drama för små barn.

 1. 1. Motorik i förskolan : En lustfylld upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sarah Holmberg Grisell; [2018]
  Nyckelord :Produktarbete; motorik; rörelsesaga; förskola;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om små barns grovmotoriska utveckling och hur man som pedagog kan stimulera en lustfylld upplevelse tillsammans med barnen. Syftet är att skapa en produktprototyp som tillför ett medvetet arbete med grovmotoriska rörelser i förskolan där pedagogen medverkar aktivt. LÄS MER

 2. 2. Vänskap i förskolan : En studie om förskollärares arbete med vänskapsrelationer i förskolan med barn i åldrarna 3-5 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Albertina Svanberg; Johanna Svensson; [2011]
  Nyckelord :Preschool; friendship; preschoolers; social skills; alienation; Förskolan; vänskap; förskolebarn; social kompetens; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att söka svar på hur förskollärarna som arbetar i åldrarna 3-5 år väljer att arbeta med barns vänskapsrelationer i förskolans verksamhet, eftersom tidigare forskning visar att allt fler barn befinner sig i förskolan samt att vänskap för barn har stor betydelse för deras välbefinnande. Frågeställningar som vi söker svar på i vår uppsats är på vilket sätt genomför förskollärarna ett arbete med barns vänskapsrelationer i förskolan, om förskolläraren anser att barns vänskapsrelationer är ett arbetsområde att prioritera i förskolan samt vad förskolläraren anser om sitt eget deltagande i barns skapande av vänskapsrelationer. LÄS MER

 3. 3. Drama som magiskt möte : En undersökning med förskolebarn i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Mira Horovitz; [2010]
  Nyckelord :drama; förskolebarn; dramapedagogiskt arbete med små barn; närvaro; transcendens; fiktionsvärld; transformering; lek och lektillstånd.;

  Sammanfattning : Horovitz, M (2010). Drama som magiskt möte – en undersökning med förskolebarn i fokus. C-uppsats i dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.Abstract Den här uppsatsen handlar om ”magiaspekten” i det dramapedagogiska arbetet med barn i förskoleåldern. LÄS MER