Sökning: "dramapedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet dramapedagogik.

 1. 1. ”Det är som livet” : Elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tone Grönlund; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; drama; dramapedagogik; sfi; elevperspektiv;

  Sammanfattning : En pedagogisk metod som på vissa håll förekommer i sfi-undervisning är dramapedagogik. Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning. Materialet har inhämtats genom fokusgruppsamtal. Transkriptionerna har analyserats till innehåll och sekventiell organisering. LÄS MER

 2. 2. Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Droppe; [2020]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Fiktion; Narrativ; aktörs-nätverks teorin; grundskola;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Drama i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viktoria Danbolt; Rasmus Jinnestrand; [2020]
  Nyckelord :drama; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Då skolan ska bidra till att ge eleverna en djupare ämneskunskap och förståelse för samtidenkrävs det fler metoder för att variera och anpassa undervisningen till varje individ. Syftet medföljande examensarbete var att undersöka om dramapedagogiska metoder används iämnesundervisningen samt, om så var fallet, i vilket syfte lärare använder sig avdramapedagogiska metoder. LÄS MER

 4. 4. Med muntligt berättande som ingång i drama : Ett lärande i fiktion genom drama

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Annika Halvarson; [2019]
  Nyckelord :dramapedagogik; muntligt berättande; estetisk distans; fiktion; appropriering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa fallstudie, som främst tagit stöd i sociokulturell teori, undersöktes hur det muntliga berättandet, med temat utanförskap, påverkade ett dramaarbete med statyövningar bland lågstadieelever. Studiens fokus omfattade även hur eleverna förhöll sig i den uppkomna fiktionen samt hur reflektion, i och ur handling, bidrog till nya insikter och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Dramatisera mera! : En studie om hur drama kan användas i arbete med läsförståelse i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emil Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Drama; pedagogy of drama; arts integrated learning; reading comprehension; meaning making; Drama; dramapedagogik; estetiska lärprocesser; läsförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mening skapas i klassrummet med hjälp av ett dramapedagogiskt arbete, samt hur arbetet kan bidra till utvecklad förståelse av en text. I studien används forskningsfrågorna: vilka meningsskapande processer sker när elever arbetar med dramatisering av text? och: på vilka sätt rör sig eleverna genom olika litterära föreställningsvärldar under processen? Studien nyttjar ett sociosemiotiskt perspektiv, men skriv- och dramaprocesser analyseras också utifrån byggandet av litterära föreställningsvärldar. LÄS MER