Sökning: "dramapedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet dramapedagogik.

 1. 1. Drama som resurs i litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Wängkvist; [2019]
  Nyckelord :drama; dramapedagogik; litteraturundervisning; textförståelse;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt vilar på vetenskapliga studier och artiklar samt facklitteratur för att visa hur drama kan användas för att gynna elevers litteraturundervisning samt läsförståelse. Denna kunskapsöversikt innefattar 15 högskolepoäng och är en del av Malmö Universitets ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolan och förstaämne svenska. LÄS MER

 2. 2. Dramatisera mera! : En studie om hur drama kan användas i arbete med läsförståelse i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emil Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Drama; pedagogy of drama; arts integrated learning; reading comprehension; meaning making; Drama; dramapedagogik; estetiska lärprocesser; läsförståelse; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mening skapas i klassrummet med hjälp av ett dramapedagogiskt arbete, samt hur arbetet kan bidra till utvecklad förståelse av en text. I studien används forskningsfrågorna: vilka meningsskapande processer sker när elever arbetar med dramatisering av text? och: på vilka sätt rör sig eleverna genom olika litterära föreställningsvärldar under processen? Studien nyttjar ett sociosemiotiskt perspektiv, men skriv- och dramaprocesser analyseras också utifrån byggandet av litterära föreställningsvärldar. LÄS MER

 3. 3. Dramametoder i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Jansson; [2019]
  Nyckelord :Drama;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur tre mellanstadielärare som använder drama i sin historieundervisning resonerar kring val av dramametoder. Genom att inta olika perspektiv på dramapedagogik och med hjälp av begreppen svag estetik och stark estetik analyseras och diskuteras lärarnas val av metoder. LÄS MER

 4. 4. Drama i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Jinnestrand; Viktoria Danbolt; [2019]
  Nyckelord :drama; historia; estetiska lärprocesser; dramapedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med följande kunskapsöversikt var att undersöka hur olika pedagogiska verktyg används i historieundervisningen. Frågeställningen löd: -Vad säger forskningen och verksamma pedagoger om didaktiska metoder som bygger på drama och estetiska lärprocesser inom historieundervisning? Metoden vi använde för att besvara frågan var textsökning med fokus på vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. LÄS MER

 5. 5. Känslobussen och Dirigenten – Yngre elevers upplevelser av två dramaövningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Åberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; drama; elevers upplevelser av drama; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Att pedagogiskt drama är en metod som väcker många känslor och upplevelser hos elever kanske många kan relatera till. Men hur upplever och tänker yngre elever egentligen kring drama? Detta har jag valt att undersöka med anledning av att jag själv inte enbart har positiva upplevelser av det, men även för att jag gick in i studien med uppfattningen om att dramapedagogik har många gynnsamma effekter på undervisningen. LÄS MER