Sökning: "dramaturgiska modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden dramaturgiska modellen.

 1. 1. Yrkesrollens effekt på bankanställdas stressupplevelser : Stress som resultat av påtryckningar från arbetslivet och osäkra arbetsförhållanden i dagens arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexandra Oanes; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; yrkesroll; arbetskrav; emotioner; välmående; korttidsanställning; bankanställda;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att besvara hur korttidsanställda banktjänstemän upplevde stress i arbetet på grund av deras yrkesroller och arbetssituationer, samt undersöka hur och varför dessa banktjänstemän hanterade den arbetsrelaterade stressen. För att undersöka detta utgick studien från en kvalitativ ansats där telefonintervjuer genomfördes med fyra heltidsanställda banktjänstemän som hade korttidsanställningar. LÄS MER

 2. 2. En uppsats som skiljer sig : en kvalitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas rapportering om svenska kändisars skilsmässor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hanna Jangenfält; Elin Nittmar; [2018]
  Nyckelord :Gestaltning; kvällstidningar; kändisar; skilsmässa; sociala medier; tvåsamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Snabbhet och attraktionsvärde är två faktorer som värderas högt i nyhetsurvalet på dagens konkurrerande mediemarknad. Vad tidningsredaktionerna väljer för innehåll och hur detta porträtteras är därför intressant att studera. De senaste åren har flera svenska kända pars skilsmässor uppmärksammats i kvällspressen. LÄS MER

 3. 3. Konsumtion och den andre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; konsumtion; konsumtionssamhälle; framträdande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera individers identitetsskapande i förhållandet till konsumtion. Uppsatsen har förhållit sig till att studera hur individer använder sig av kläder för att skapa sig en identitet och hävda den men även att studera om det finns någon koppling mellan individens identitet och dess kläder. LÄS MER

 4. 4. Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna : En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Erik Popek; [2018]
  Nyckelord :VFX; Digitala visuella effekter; Postproduktion; Narrativ; Dieges; CGI; Perceptuell realism;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. LÄS MER

 5. 5. Tjejers kontakter på Internet – En kvalitativ studie av unga tjejers erfarenheter av och tankar kring sociala kontakter på den virtuella arenan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Bergström; Clara Egedal; [2013-08-14]
  Nyckelord :Internet; virtuell arena; social kontakt; ung; tjej.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka och få förståelse för 16-åriga tjejers erfarenheter av och tankar kring sociala kontakter på den virtuella arenan. Frågeställningarna vi utgått ifrån handlar om vilka erfarenheter unga tjejer har av sociala kontakter på Internet, vilken betydelse dessa kontakter tillskrivs samt om tjejerna framställer sig på olika sätt på den virtuella arenan, och i så fall hur. LÄS MER