Sökning: "dricksvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet dricksvatten.

 1. 1. Cirkulär vattenanvändning i Simrishamns kommun ur en kvalitetsaspekt - Möjligheterna för återanvändning av vatten för dricksvattenändamål och bevattning av åkermark efter konstgjord infiltration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emelie Swenningson; [2022]
  Nyckelord :Återanvändning av vatten; vattenåtervinning; effektbaserad analys; bioanalys; vattenkvalitet; dricksvattenkvalitet; bevattning; organiska mikroföroreningar; konstgjord infiltration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sufficient quantity and quality of fresh water is crucial for human survival and quality of life. Water resources in water scarce areas can be efficiently managed by water reuse. In the Swedish municipality of Simrishamn, water scarcity is already a fact. Therefore, indirect water reuse by artificial infiltration is considered. LÄS MER

 2. 2. Optimisation of an ultrafiltration unit on a bench-scale pilot plant - A comparison between carbon and sand filtrate

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Philip Warman; [2022]
  Nyckelord :Drinking water; Ultrafiltration; Coagulation flocculation; pH; Alkalinity; Dricksvatten; Ultrafiltrering; Koagulering flockning; pH; Alkalinitet;

  Sammanfattning : Kommunalförbundet Norrvatten är en av Sveriges största producenter av dricksvatten och förser över 50 miljoner vatten till över 700 000 invånare i norra Stockholm. Vattnet är renat i Görvälnverket som har sedan år 2016 planlagt en expansion av verkets kapacitet och kvalité. LÄS MER

 3. 3. Grundvattenbildning i Alnarpsströmmen. Numerisk modellering av grundvattenbildning och akvifersförhållanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Erlström; [2022]
  Nyckelord :Alnarpsströmmen; effektiv nederbörd; Grevie vattentäkt; grundvatten; grundvattenbildning; grundvattenmodell; MODFLOW; SKYTEM.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige är grundvatten är en av de huvudsakliga källorna för dricksvatten. Grundvattenmagasin kommer att påverkas av klimatförändringar genom förändrad effektiv nederbörd och således grundvattenbildning. LÄS MER

 4. 4. Hydraulic Modeling and Quantitative Microbial Risk Assessment of Intrusionin Water Distribution Networks Under Sustained Low-Pressure Situations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maryam Shakibi; [2022]
  Nyckelord :drinking water distribution network; EPANET; hydraulic modelling; low pressure; pathogen intrusion; Quantitative Microbial Risk Assessment QMRA ; distributionsnät för dricksvatten; EPANET; hydraulisk modellering; lågtryck; patogen inläckage; Kvantitativ mikrobiell riskbedömning QMRA ;

  Sammanfattning : Drinking water systems aim to remove, reduce, and prevent microbial contamination in water by usingmultiple barriers from catchments to consumers. Water distribution networks are vulnerable tocontamination from external sources if they lose their physical or hydraulic integrity. LÄS MER

 5. 5. Hälsoaspekten i klimatanpassningen : En undersökning bland svenska kommuner

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Lisstorp; [2022]
  Nyckelord :Klimatanpassning; klimatanpassningsplaner; klimatförändringars hälsopåverkan;

  Sammanfattning : Klimatet i världen förändras och de mänskliga aktiviteterna påskynda förloppet. Atmosfär och världshav blir varmare i en takt som inte anses vara naturlig. Uppvärmningen medför även stigande havsnivåer globalt. LÄS MER