Sökning: "droger i samhället"

Visar resultat 11 - 15 av 74 uppsatser innehållade orden droger i samhället.

 1. 11. Vågen in och vägen ut ur missbruket : Blandmissbruk hos män i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dajana Lindkvist; Munira Hassan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur människor lever frittfrån droger efter en lång tid av missbruk, hur de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som länge har levt med missbrukoch som idag har lämnat missbruket bakom sig. LÄS MER

 2. 12. Rave och hotet mot ungdomen : Konstruktionen av social ordning i svensk dagspress 1995-1997

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2018]
  Nyckelord :rave; ungdom; ungdomskultur; subkultur; narkotikapolitik; social ordning; droger;

  Sammanfattning : I Sverige är kopplingen mellan rave, ungdomar och droger så signifikant att polisen år 1996 upprättar en speciell polisenhet vid namn Ravekommissionen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress mellan 1995 och 1997, och därmed belysa hur social ordning reproduceras i offentligheten genom samtalsordningen om rave. LÄS MER

 3. 13. Riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Utifrån ett ekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Hell; Krizty-Li Karlsson; [2018]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; partner abuse; risk factors; ecological model; våld i nära relationer; våld mot kvinnor; partnervåld; riskfaktorer; ekologisk modell;

  Sammanfattning : Inledning: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem vilket hindrar utvecklingen av ett jämställt samhälle och bidrar till allvarliga hälsoproblem för många kvinnor i form av både kort- och långsiktig fysisk och psykisk ohälsa. Våldet påverkar även våldsutsatta kvinnors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, vilket ytterligare gör det till en viktig folkhälsofråga. LÄS MER

 4. 14. Omvårdnad av personer med missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger i somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Björlin; Anette Eriksson; [2018]
  Nyckelord :abuse; addiction; experience; nurse; beroende; erfarenhet; missbruk; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med missbruk och/eller beroende finns i samhället och är en ökande grupp. Sjukdomar till följd av missbruk och/eller beroende av alkohol eller droger leder till behov av vård i olika vårdenheter. LÄS MER

 5. 15. Hopp om förändring : Åtta föräldrars upplevelse av ett vuxet barns drogproblem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nina Vesterlund Vallo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drogmissbruk och drogberoende har en negativ effekt psykiskt och fysiskt både hos personen som använder droger och dess familj. Syftet med denna av fenomenologi inspirerade studie var att få en djupare förståelse för hopp hos föräldrar som har barn med drogproblem. Deltagarna var fyra mammor och fyra pappor, som intervjuades var för sig. LÄS MER