Sökning: "droger i samhället"

Visar resultat 6 - 10 av 83 uppsatser innehållade orden droger i samhället.

 1. 6. Nikotin och dess associationer till cannabisbruk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Tea Hadzic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Cannabisanvändningen har ökat i samhället de senaste åren två decennierna, trots allt fler påvisade negativa kroppsliga effekter. Att identifiera faktorer som bidrar till uppkomsten av cannabismissbruk och inte minst hur olika droger samverkar vid beroendeutveckling är därför av betydelse för att sätta in rätt förebyggande insatser. LÄS MER

 2. 7. Narkotikasmuggling inom Sverige : en kvalitativ studie om narkotikasmuggling och dess effekter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Bäckdahl-Elf; Susanna Lundgren; [2021]
  Nyckelord :droger; droghandel; narkotikasmuggling; internationellt samarbete; covid-19; pandemi; Tullverket; tjänstemannarollen; tjänstemän;

  Sammanfattning : Narkotikasmugglingen är ett snabbt ökande fenomen som har stor påverkan på samhället och dess invånare. Hur länder samarbetar internationellt med detta varierar inom Europa och denna studie är ett resultat av hur Sveriges internationella samarbete har fungerat samt hur narkotikasmugglingen och det internationella samarbetet har påverkats under Covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 8. Ungdomars sexuella riskbeteenden påverkas av psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Hägg; [2021]
  Nyckelord :adolescent; mental health; sexual risk behavior; young adults; psykisk ohälsa; sexuella riskbeteenden; unga vuxna; ungdomar;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ungdomar med psykisk ohälsa är en utsatt grupp i samhället med större risk för ohälsa.SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att ta reda på hur psykisk ohälsa påverkar ungdomars sexuella riskbeteenden. LÄS MER

 4. 9. "Skulle man lyfta bort den pusselbiten så finns ändå ett tusenbitars kvar." En kvalitativ studie om behandlande socionomers upplevelser av att arbeta med ensamkommande ungdomar som använder droger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Wilén; [2020-04-27]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; socionomer; erkännande; drogbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och analysera socionomers upplevelser av att arbeta behandlande med ensamkommande ungdomar som använder droger. Av intresse var att synliggöra de professionellas upplevelser av sina egna förutsättningar att arbeta med gruppen, samt deras upplevda bild av vilka behov de ensamkommande ungdomarna har i behandlingen mot drogfrihet. LÄS MER

 5. 10. ”Droger är ju olagligt så därför ska man hålla sig borta från det” : En kvalitativ studie om vad professionella uppfattar är viktigt vid det narkotikaförebyggande arbetet bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Ludwig Lindh; Simon Marjanovic; [2020]
  Nyckelord :Drugs; youth; prevention; interaction; information; Narkotika; ungdomar; prevention; samspel; information;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad professionella som arbetar med ungdomar uppfattar är viktigt för att kunna förebygga narkotikaanvändandet bland ungdomarna ute i samhället. Till grund för studien användes Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell för att kunna förstå hur ungdomarna samspelar med sin omgivning och hur ungdomarna kan påverkas av olika faktorer i sin omgivning, framförallt när det kommer till deras benägenheten av att bruka narkotika. LÄS MER