Sökning: "drogmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet drogmissbruk.

 1. 1. Gravida kvinnor med alkohol- och drogmissbruk : En kvalitativ studie om professionellas arbete med gravida kvinnor som har en missbruksproblematik 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Eila Neskic; Andra Corina Alexandru; [2021]
  Nyckelord :Graviditet; missbruk; professionellt förhållningssätt; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur professionella beskriver sitt arbete med gravida kvinnor som har en missbruksproblematik. Frågeställningarna var: vilka arbetssätt och metoder används i de olika verksamheterna samt hur beskriver professionella att samverkan kring gravida kvinnor med missbruksproblematik fungerar? Studien har en kvalitativ ansats utifrån en hermeneutisk utgångspunkt där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. LÄS MER

 2. 2. Se mig som en människa, inte som en missbrukare : En litteraturstudie om hur personer med drogmissbruk upplever bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Veronica Bergström; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; droger; hälso- och sjukvårdspersonal; missbruk; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Droganvändningen i Sverige ökar och drogmissbruk ses idag som ett folkhälsoproblem. Ofta behöver personer med ett drogmissbruk söka somatisk vård för sjukdomar eller skador som uppstått på grund av sitt drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal kan därför stöta på dessa personer oberoende av vilket område de arbetar inom. LÄS MER

 3. 3. Synligt men ändå osynligt : en litteraturöversikt om att identifiera barn inom akutsjukvården som utsatts för barnmisshandel

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabeth Larsson; Kerstin Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; Emergency service; Injuries; Signs and symptoms; Akutmottagning; Barnmisshandel; Skador; Tecken och symtom;

  Sammanfattning : Konsekvenserna för barn som utsatts för barnmisshandel är allvarliga. Det kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, suicidalt beteende, alkohol- och drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal upptäcker inte alltid barnmisshandel och kunskap om detta saknas. LÄS MER

 4. 4. “...störst av allt är sorgen över det som aldrig blev, livet som blev så fel.” : En studie om 39 anhörigas upplevelser av att ha en närstående med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Söderlund; Emma Wallin; [2021]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; droger; medberoende; konsekvenser; anhörigstöd;

  Sammanfattning : I skuggan av varje person i drogmissbruk finns oftast fyra till fem anhöriga som på något sätt dras in i personens beroendesjukdom. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter anhöriga till personer med drogmissbruk har samt vilka erfarenheter som existerar kring anhörigstöd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder vid vård av patienter med alkohol-och drogmissbruk : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Chiman Said; Noor Bruijns; [2020]
  Nyckelord :Attityder; alkohol- och drogmissbruk; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol- och drogmissbruk är ett stort globalt folkhälsoproblem. Att leva med missbruk kan leda till fysiskt och psykiskt lidande vilket i sin tur kan resultera i ett behov av att söka vård. LÄS MER