Sökning: "drogmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet drogmissbruk.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriel Sikström; Joakim Westman; [2019]
  Nyckelord :drogmissbruk; sjuksköterskor; litteraturöversikt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med drogmissbruk är en grupp som ökar i antal. Detta innebär att sjuksköterskor i större utsträckning kommer att möta dessa patienter, även inom den somatiska vården. Det råder en bristande kunskap hos sjuksköterskor samt ett sämre förhållningssätt mot patienter med drogmissbruk. LÄS MER

 2. 2. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER

 3. 3. Barn med sexuella beteendeproblem : En litteraturöversikt om bidragande riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :barn; sexuella beteendeproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : En del barn utvecklar sexuella beteendeproblem vilket kan verka skadligt för dem själva, men även för andra. Det är därmed av vikt att lokalisera riskfaktorer som bidrar till dessa beteenden för att möjliggöra ett preventivt arbete på området. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ella Hugander; Malin Rickle; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; attityd; omvårdnad; droger; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. LÄS MER

 5. 5. Det är inte insatserna som är grejen.. : - en kvalitativ studie om behandlingsarbete med ungdomar i missbruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emily Strauss Oxelgren; Matilda Frisk; [2019]
  Nyckelord :Relational Pedagogy; Relationship; Motivation; Participation; Treatment Work; Adolescents; Addiction; Relationell pedagogik; Relation; Motivation; Delaktighet; Behandlingsarbete; Drogmissbruk; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om behandlare resonerar kring sitt arbete med ungdomar i ett drogmissbruk samt hur detta kan förstås som en pedagogisk praktik. Metodologiska utgångspunkten i studien utgick från en hermeneutisk kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER