Sökning: "dry weight"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden dry weight.

 1. 1. Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ashraf Al Saidi; Ghulam Murtaza Begzad; [2021]
  Nyckelord :Gång- och cykelbanor; gummiasfalt; modifiering; gummigranulat; bitumen; Marshallstabilitet; hållrumshalt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). LÄS MER

 2. 2. Produktion av polyhydroxialkanoater (PHA) med Bacillus megaterium

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahdokht Arab Goueini; [2021]
  Nyckelord :Bacillus megaterium; biopolymerer; polyhydroxialkanoater; polyhydroxibutyrat;

  Sammanfattning : Plastproduktionen och användningen av plast ökar varje år i hela världen och detta är ett av världens största problem. Plaster är ett svårnedbrytbart ämne och processen kan ta hundratals år. Detta leder i sin tur till att plastackumuleringen orsakar skadlig påverkan på klimat, miljö och människor. LÄS MER

 3. 3. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Sammanfattning : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. LÄS MER

 4. 4. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Nyckelord :enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. LÄS MER

 5. 5. A pre-study for functional coatings evaluated on light metals to be applied on a new HPDC Mg-alloy : Investigating tribological and thermophysical properties, as-cast and coated

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Louise Albo Zieme; Pontus Bergstedt; [2021]
  Nyckelord :reciprocating dry sliding wear test; thermophysical test; NiP-SiC; Ni-SiC; functional coatings; progressive scratch test; adhesion; magnesium alloy; aluminium alloy; hardness.;

  Sammanfattning : Magnesium with two-thirds of the density compared to aluminium and one-quarter of steel, intrigues product developers and material scientists due to the light metal’s excellent combination of strength to weight ratio as well as their capability of being produced as a High Pressure Die Cast component compared to other ferrous or light metal alloys.   However, a magnesium alloy inherits some concerning drawbacks, limiting the exploitation in structural applications and mechanical design such as automotive, heavy machinery and aerospace components. LÄS MER