Sökning: "dual sensory loss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dual sensory loss.

  1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
    Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

    Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER