Sökning: "dualistiskt bolagssystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dualistiskt bolagssystem.

 1. 1. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer : en kvantitativ studie om förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Andersson; Caroline Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; board diversity; gender diversity; female directors; Hållbarhet; hållbarhetsprestation; ESG; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: En intern drivkraft för företags hållbarhetsengagemang är kvinnliga styrelseledamöter. Risk att bli stämd och typ av bolagssystem kan påverka kvinnliga ledamöters genomslag på företags hållbarhetsprestationer. Tidigare forskning har inte tagit hänsyn till risk och bolagssystem, vilket vi däremot avser att göra. LÄS MER

 3. 3. Corporate governance ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Steerling; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate governance kan definieras som ett system för kontroll och styrning av aktiebolag. I sin kärna rör begreppet förhållandet mellan ägarna till ett bolag och bolagets ledning. Begreppet brukar i Sverige vanligen översättas som ägarstyrning eller ägarpolicy. Detta är en stor och viktig del av corporate governance. LÄS MER