Sökning: "dubbed straffbarhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dubbed straffbarhet.

  1. 1. Dubbel straffbarhet- En undersökning om kravet på dubbel straffbarhet och dess förenlighet med grundläggande EU-rättsliga principer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Malin Hofstedt; [2016]
    Nyckelord :EU-rätt; labour law; folkrätt; public international law; straffrätt; criminal law; dubbed straffbarhet; dual criminality; legalitetsprincipen; principle of legality; principle of mutual recognition; principen om ömsesidigt erkännande; EU-rättliga principer; straffrättsideologier; europeiska samarbetet; utlämning; överlämmnande; extrateritoriell jurisdiktion; jurisdiktionsanspråk; internationell rättslig hjälp; klassicism; nyklassicism; allmänprevention; individualprevention; proportionalitetsteorin; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The Swedish jurisdiction is limited by a requirement of double criminality. This general requirement was introduced in 1972 and was associated with the 1970 European Criminal Convention. LÄS MER