Sökning: "dumpning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet dumpning.

 1. 1. Nyttjande av sprängsten från hav och land : En redogörelse över hanteringen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Caroline Norberg; [2021]
  Nyckelord :Sprängsten; muddring; miljöbalken; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : I miljöbalken finns det bestämmelser som syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i en region ska tillgodoses på ett resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön, människors hälsa och utan att framtida generationers behov av material äventyras. LÄS MER

 2. 2. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Sammanfattning : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. LÄS MER

 4. 4. ATT BÄRA FATTIGHJON ÖVER SOCKENGRÄNSEN : - En diskursanalytisk studie av mediefenomenet “social dumpning”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Parviainen; Amelia Wilting; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dumpning och återvinningscentralers tillgänglighet i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Emelie Klostermann; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien gjordes i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent med syftet att undersöka om det finns något samband mellan dumpningar och återvinningscentralers tillgänglighet. Med dumpning menas större föremål eller större mängder avfall som lämnats på fel plats. LÄS MER