Sökning: "duplicerat ledningssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden duplicerat ledningssystem.

  1. 1. Tillskottsvatten i spillvattennnät : Underlag för framtida åtgärder i Fengersfors

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Martin Nilsson; Erik Andersson; [2015]
    Nyckelord :tillskottsvatten; dagvatten; VA; LOD; Fengersfors; spillvatten; dräneringsvatten; grundvatten; duplicerat ledningssystem; kombinerat ledningssystem; fältinventering;

    Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som den avslutande delen på högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik vid Karlstads Universitet. Arbetet omfattar 22,5 högskolepoäng och har utförts på uppdrag av Säffle-Åmål kommuns VA-enhet.Vatten från avlopp innehåller förhöjda nivåer av kväve och fosfor som reningsverken tvingas hantera. LÄS MER