Sökning: "duty to contract"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden duty to contract.

 1. 1. Lojalitet kontra vigilans - En jämförelse av reglerna för utförandet av konsumententreprenader med dess motsvarigheter vid kommersiella entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennie Siegel; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; entreprenadavtal; konsumenttjänstlagen; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entreprenadavtal är beteckningen för de avtal då en uppdragstagare åtar sig uppdraget att utföra ett visst arbete åt en uppdragsgivare. När en näringsidkare ingår ett sådant avtal med en konsument reglerar 4–8 §§ konsumenttjänstlagen hur uppdraget ska utföras. LÄS MER

 2. 2. Sjukdom som uppsägningsgrund – En komparativ studie av sjuka arbetstagares anställningsskydd i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Matsdotter; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; sjukdom; Skandinavien; komparativ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This comparative essay aims to research and compare the protection of employment for sick employees in Sweden, Norway and Denmark. The study is conducted by studying various sources of law according to the law dogmatic method. The basic principles of the terms of employment is that an employer pays an employee to perform stipulated assignments. LÄS MER

 3. 3. Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Thorin; [2019]
  Nyckelord :lojalitetsplikt; Bona fides; internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts UNIDROIT ; Draft Common Frame of Reference DCFR ; harmoniseringssträvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. LÄS MER

 4. 4. Avtalsparters lojalitetsplikt vid utförandeentreprenad enligt bestämmelserna i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2018]
  Nyckelord :lojalitet; entreprenadrätt; avtalsrätt; AB 04; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Från att den svenska synen på avtalsförhållanden tidigare betonat parternas avtalsfrihet och starkt präglats av en restriktivitet mot att fylla ut avtal med förpliktelser som inte uttryckligen följer av dessa, har utvecklingen på avtalsrättens område gått emot en syn som snarare ser avtalsförhållandet som ett samarbetsförhållande än ett motpartsförhållande. Svenska avtalsparter har i takt med den utvecklingen ansetts ha en skyldighet att iaktta och tillvarata sin motparts intresse, en så kallad allmän lojalitetsplikt. LÄS MER

 5. 5. Anbudsförteckningen - kan den bli ett arbetsverktyg för mäklaren?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Sassersson; Viktor Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ofullständig anbudsförteckning var den vanligaste orsaken till varning för mäklare under 2017. Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera på vilka sätt mäklare kan tänkas brista i samband med notering av bud i anbudsförteckningen. LÄS MER