Sökning: "dygdeideal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet dygdeideal.

  1. 1. Alltid någe nytt och inte någe gott: Catharina Wallenstedts goda ideal

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Maria Pehrsson; [2011]
    Nyckelord :Catharina Wallenstedt; dygd; dygdeideal; hustavlan; 1600-tal; gudsfruktan; att tjäna sin make; History and Archaeology;

    Sammanfattning : I uppsatsen undersöks den nyadliga 1600-talskvinnan Catharina Wallenstedts syn på och förhållningssätt till sin tids kristna dygdeideal. Utgångspunken är Luthers treståndslära som delade in samhället i tre stånd: ett kyrkligt, ett politiskt och ett hushållsstånd, där hushållsståndet speglade samhället i miniatyr. LÄS MER