Sökning: "dygnsrytm"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet dygnsrytm.

 1. 1. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Sammanfattning : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att använda en applikation till smartmobil för att upprätthålla dygnsrytm : En intervjustudie med personer som har en eller flera psykiatriska diagnoser

  Magister-uppsats,

  Författare :Malte Widestrand; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; occupational engagement; occupational therapy; qualitative research; sleep; Aktivitetsbalans; aktivitetsengagemang; arbetsterapi; kvalitativ studie; sömn;

  Sammanfattning : Introduktion: Litteraturen gällande Applikationer till smartmobil som på olika sätt behandlar bristande aktivitetsengagemang, aktivitetsobalans och sömnsvårigheter är i dagsläget begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med en eller flera psykiatriska diagnoser upplever sömn, aktivitetsbalans och aktivitetsengagemang i vardagen efter att ha använt en applikation inställd för att upprätthålla dygnsrytm. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan dygnsrytm och tidpunkt för idrottsskada : En longitudinell pilotstudie bland fotbolls- och handbollsspelare i Sverige

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jenny Häggblom; [2020]
  Nyckelord :Dygnsrytm; Elitidrottare; Idrottsskador; Skaderisk; Tidpunkt för skada;

  Sammanfattning : Syftet med den här pilotstudien var att undersöka sambandet mellan dygnsrytmen och tidpunkten för skada hos elitaktiva idrottare från två olika lagidrotter. Ett sekundärt syfte var att undersöka skaderisken bland kvinnliga idrottare med hänsyn till menstruationscykeln. LÄS MER

 4. 4. Att vårda en närstående med cancersjukdom: Anhörigvårdares upplevelse av palliativ hemsjukvård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linn Backius; Matilda Nordström; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Experience; Family caregiver; Literature review; Palliative home care; Anhörigvårdare; Cancer; Litteraturöversikt; Palliativ hemsjukvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då fler patienter önskar att få avsluta sitt liv i hemmet ställs även större krav på anhöriga att kunna vårda i hemmet. För att kunna ge den bästa möjliga vården behöver anhörigas behov och förutsättningar belysas. LÄS MER

 5. 5. ”Vi ändrar på vårt sätt för att det ska bli bra för barnen.” : - En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Iger; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; vila; vilorytm; dygnsrytm; barns behov; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta vilans pedagogiska syfte i förskolan beskrivet ur ett barnperspektiv. Studien är genomförd med två kvalitativa gruppintervjuer. LÄS MER