Sökning: "dynamisk modellering"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden dynamisk modellering.

 1. 1. Feasibility of Dynamic SPECT-Renography with Automated Evaluation Using a Deep Neural Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Viktor Rogowski; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Renography is a standard diagnostic examination that evaluates renal function, renal pelvic dilatation and urinary obstruction. Renography is performed by injecting a radiopharmaceutical (predominately 99mTc-MAG3) and using gamma camera to image the biodistribution in a dynamic sequence. LÄS MER

 2. 2. Online Metallurgical Mass Balance and Reconciliation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Emil Andersson; [2021]
  Nyckelord :dynamic; froth flotation; mass balancing; mineral processing; reconciliation;

  Sammanfattning : In mineral processing, one of the most important and versatile separation methods is flotation. Flotation utilizes the different surface properties of the valuable minerals in the ore to separate them from the less valuable gangue material in the ore. Crushed and ground ore is mixed with water and fed into flotation tanks. LÄS MER

 3. 3. Dynamik och Dämpning för Samverkansbroar med Tågtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :dynamisk analys; samverkansbro; ändskärm; järnvägsbro; höghastighetståg; modalanalys; direkt tidsintegration; vertikal acceleration; fjädrar; dashpot; jord-bro interaktion; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att svensk järnvägsinfrastruktur skall kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med mindre miljövänliga alternativ krävs kapacitetsutbyggnad och hastighetsökning av det svenska järnvägsnätet. Vid hastigheter över 200 km/h finns krav på att dynamiska analyser behöver utföras. LÄS MER

 4. 4. Operational modal analysis and finite element modeling of a low-rise timber building

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Viktor Petersson; Andreas Svanberg; [2021]
  Nyckelord :Timber structure; Dynamic behavior; Operational modal analysis; FE-modeling; Mode shape; Natural frequency.; Träbyggnad; Dynamiskt beteende; Operational modal analysis; FE-modellering; Egenmod; Egenfrekvens.;

  Sammanfattning : Timber is a building material that is becoming more common and of interest for use in high-rise buildings. One of the reasons is that timber requires less energy input for the manufacturing process of the material compared to non-wood based materials. LÄS MER

 5. 5. Enhancement of evaluation method of journal bearings’ performance in heavy-duty diesel engines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sateesh Nataraj; [2021]
  Nyckelord :Asperity contact pressure; elastohydrodynamic lubrication; friction; flow factors; run-in wear profile; Asperitetskontakttryck; elastohydrodynamik; friktion; flödesfaktorer; slitageprofil efter inkörning;

  Sammanfattning : Journal bearings are being used in various locations of an internal combustion engine. They contribute to a large portion of total engine friction and lowering it means a significant contribution to CO2 reduction. LÄS MER