Sökning: "dysfunctional families"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden dysfunctional families.

 1. 1. ”Från dom har det blivit vi” - Tre medelålders systrars relationsutveckling före och efter föräldrarnas död. : - En retrospektiv kvalitativ studie utifrån två syskongruppers upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Eva Bergklo; [2015]
  Nyckelord :Sisterhood; Grief; Orphan; Middle-aged; Adult sisters; Adult siblings; Relationships; Life course; Psychotherapy; Family; Nursing; Relatives; Systerskap; Sorg; Föräldralös; Medelåldern; Vuxna systrar; Vuxna syskon; Relationer; Livslopp; Psykoterapi; Familj; Vård; Närstående;

  Sammanfattning : Syftet med denna retrospektiva kvalitativa studie är att öka kunskapen om tre systrars upplevelse av sina relationers utveckling före och efter båda föräldrarnas död. Som forskningsdesign valdes en kvalitativ metod. Två syskongrupper om tre systrar i medelåldern 49-62 år intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Processen att byta social roll : En kvalitativ studie om individer som vuxit upp i dysfunktionella familjer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Christine Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Role exit; process; social resources; dysfunctional families and codependency;

  Sammanfattning : Title: The process of leaving a social role Author: Christine Johnsson     This paper aims to describe the process of role exit for individuals within dysfunctional families. The study begins with describing the upbringing of the individual within these families. LÄS MER

 3. 3. Barn som vuxit upp i dysfunktionella familjer med fokus på alkoholism : En kvalitativ studie om barns upplevelser och dess relevans för vuxenlivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelica Hübinette; [2015]
  Nyckelord :Adult children; alcoholic; codependency; addiction; systemtheory.; Alkoholism; medberoende; vuxna barn; barn; dysfunktionellt beteende; systemteori; missbruk; beroende; barns upplevelser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. I kontakt med självhjälpsgrupper för anhöriga till missbrukare : En kvalitativ studie om vuxna barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Lindén; Annika Isacsson; [2015]
  Nyckelord :intersubjektivitet; social identitet.; medberoende; självhjälpsgrupper; anhöriga till missbrukare; social identity vuxna barn; intersubjectivity; codependency; self-help groups; ACA; adult children; relatives of abusers; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study, we interviewed three women who have lived in hazardous conditions such as abuse in the greater part of their lives. The aim of this study was to examine what experiences relatives of abusers have of self-help groups such as ACOA (Adult Children Of Alcoholics and of other dysfunctional families) and its support and help. LÄS MER

 5. 5. "Jag ser ljuset Jonatan, jag ser ljuset." - En kvalitativ studie om barnbokens betydelse för barn i deras bearbetning av svåra upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Andersson; Louise Thalin; [2012]
  Nyckelord :bibliotherapy; children s books; dysfunctional families; Social work; therapy; barnböcker; behandling; biblioterapi; dysfunktionella miljöer; socialt arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Nationella folkhälsokommittén menar att kultur är hälsofrämjande, och då i synnerhet för utsatta grupper. Folkhälsokommittén menar att kulturella aktiviteter så som läsning av böcker betyder mycket för den känslomässiga och den intellektuella utvecklingen. LÄS MER