Sökning: "dysfunctional relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden dysfunctional relationships.

 1. 1. Min förälder är en missbrukare : En kvalitativ studie om att vara ett vuxet barn till missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Addiction; children of alcoholics; dysfunctional relationships; children of addicts; pattern; codependent relationships; Missbruk; barn till alkoholister; dysfunktionella relationer; barn till missbrukare; mönster; medberoende förhållande;

  Sammanfattning : Abstract                                                                            Ord: 14896     Title: My parent is an addict   A qualitative study about being a grown up child to addict parents.     Author: Johanna Lundgren     The purpose of the study was to investigate how adult daughters of addicts experienced their childhood and how they experienced being affected as children and adults. LÄS MER

 2. 2. LIVET SOM VUXEN - MASKROSBARN UPPVÄXTVILLKORENS PÅVERKAN PÅ VAL AV YRKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Wingren Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Dandelion children; Relationships; Growing up conditions; Career choices.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn växa upp i en dysfunktionell familj i nära relation till förälder/föräldrar med psykisk ohälsa påverkar barnet både under uppväxten men även senare i livet. Anknytningen och de system som finns runt barnet kommer ha en avgörande betydelse för barnets förmåga att socialisera, mentalisera och för att bygga upp en resiliens. LÄS MER

 3. 3. Internet Gaming Disorder och Psykisk ohälsa - Spelande, depression och coping - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Martin Gustavsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotionell reglering; coping; Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotional regulation; coping;

  Sammanfattning : Background: Internet Gaming Disorder is a dependency pattern that has recently been noted worldwide. The American Psychiatric Association has already embraced Internet gaming disorder as a problem and WHO has decided in 2018 to provisionally include it in ICD-11. LÄS MER

 4. 4. Teamarbete, tidspress och trovärdighet : Påverkar organisationskulturen anställdas motivation och upplevda prestationskrav inom revisionsbranschen?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hedh Marika; Wiik Linnéa; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; revision; motivation; prestationskrav;

  Sammanfattning : This study is focusing on how organizational culture affects motivation and perceived pressure to perform within the audit industry, as this is a field of knowledge where relatively little research has been done. Organizational culture is, according to existing research, an integral variable for organisations and their success. LÄS MER

 5. 5. Icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emma Torell; Pernilla Nilsson; [2016]
  Nyckelord :self-harm; nssi; young women; mental distress; social constructions; Självskadebeteende; nssi; unga kvinnor; psykisk ohälsa; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att belysa olika aspekter av det kunskapsläge som finns idag sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland unga kvinnor.Uppsatsens frågeställning var: Hur konstrueras och beskrivs ämnet icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor i valda delar av forskningslitteraturen?Uppsatsen är en selektiv kunskapsöversikt som består av 11 primärdokument och resultaten analyserades med hjälp av en socialkonstruktionistisk teoribildning. LÄS MER