Sökning: "dyslexi elever"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden dyslexi elever.

 1. 1. Elever med dyslexi berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att skriva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Johansson; Maria Kristiansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :dyslexi; skrivande; livsvärldsfenomenologi; relationellt perspektiv; samlärande; salutogen undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio elever med dyslexi upplever sitt skrivande i relation till de stöd och de extra anpassningar som finns dokumenterat kring eleverna kopplat till skrivande.Vi har använt oss av följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter och upplevelser har nio elever med dyslexi av skrivande i olika situationer?• Hur upplever dessa elever att de anpassningar och stöd som finns dokumenterat kring dem kopplat till skrivande fungerar?Studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats, där vi med hjälp av kvalitativa livsvärldsintervjuer tagit del av hur nio elever, diagnostiserade med dyslexi, erfar och upplever skrivande i de olika regionala världar där skrivande sker. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares beskrivningar av hur de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd när det gäller elever med dyslexi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Söderqvist; Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :dyslexi; fokusgruppsintervjuer; inkludering; speciallärare; specialpedagogiska perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta del av hur speciallärare som grupp uttrycker sin uppfattning om dyslexi samt hur de som yrkesgrupp beskriver att de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd när det gäller elever med dyslexi. Den teoretiska utgångspunkten utgjordes av två specialpedagogiska perspektiv - individperspektivet och det relationella perspektivet samt begreppet inkludering. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emely Berggren; Yasmine Phexell; [2020]
  Nyckelord :arbetsminne; dyslexi; dyskalkyli; läs- och skrivsvårigheter; lässvårigheter; matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att sammanställa och redovisa vetenskapliga artiklar som hanterar vår frågeställning: “Vilket samband finns det mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter?”. För att få fram artiklar har sökningar gjorts på databaserna ERIC och SwePub. LÄS MER

 4. 4. Språkliga svårigheters påverkan på matematikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Granhällen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics difficulties; linguistic difficulties; dyslexia; Swedish as a second language; pupils in need of special support; Matematiksvårigheter; språksvårigheter; dyslexi; svenska som andraspråk; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : This literature study's purpose was to examine the link between linguistic difficulties and mathematical difficulties. The study has examined, with the help of previous research in this field, what links exist between these difficulties. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar av läs- och skrivsvårigheters påverkan på matematikinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Frank; [2020]
  Nyckelord :Mathematical difficulties; reading- and writing difficulties; dyslexia; Matematiksvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på två olika aspekter av matematikundervisning. Den ena handlar om hur medvetna lärare är om dyslexi-relaterade svårigheter i matematikämnet och den andra om hur lärare organiserar matematiklektionerna. LÄS MER