Sökning: "dyslexia"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet dyslexia.

 1. 1. Språkliga svårigheters påverkan på matematikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Granhällen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics difficulties; linguistic difficulties; dyslexia; Swedish as a second language; pupils in need of special support; Matematiksvårigheter; språksvårigheter; dyslexi; svenska som andraspråk; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : This literature study's purpose was to examine the link between linguistic difficulties and mathematical difficulties. The study has examined, with the help of previous research in this field, what links exist between these difficulties. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar av läs- och skrivsvårigheters påverkan på matematikinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Frank; [2020]
  Nyckelord :Mathematical difficulties; reading- and writing difficulties; dyslexia; Matematiksvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på två olika aspekter av matematikundervisning. Den ena handlar om hur medvetna lärare är om dyslexi-relaterade svårigheter i matematikämnet och den andra om hur lärare organiserar matematiklektionerna. LÄS MER

 3. 3. Robot- och datorstödd lästräning för barn med dyslexi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Aniansson; Sarah Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate what elements from gamification and technologies from the social robot Furhat are most appropriate to use and what challenges one could face when implementing robot assisted language learning for children with dyslexia. A framework for robot assisted language learning was deisgned together with scenarios and challenges were identified. LÄS MER

 4. 4. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER

 5. 5. Vad gör pedagoger för att i god tid fånga upp elever med svårigheter i läsninlärningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Häggström; [2020]
  Nyckelord :Reading development; lack of reading ability; phonological awareness; reading comprehen-sion; dyslexia; Läsutveckling; bristande läsförmåga; fonologisk medvetenhet; läsförståelse; dyslexi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra verksamma pedagogers kunskaper kring vilka insatser som gynnar lässvaga elever i syfte att stärka deras chanser att nå en hållbar läsutveckling.  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med i huvudsak personliga intervjuer bestående av fem lärare och specialpedagoger. LÄS MER