Sökning: "dyslexia"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet dyslexia.

 1. 1. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Nyckelord :dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet digitala lärverktyg : Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess språkliga stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Weronica Holm; Åsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital learning tools; Dyslexia; Inclusive education; Language impairment; Multimodal theories; Sociocultural perspectives; Special education teachers; Digital kompetens; Digitala lärverktyg; Dyslexi; Inkludering; Multimodal teoribildning; Sociokulturella perspektiv; Speciallärare; Språkstörning;

  Sammanfattning : I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 4. 4. "Du kan vara i skolhimlen eller skolhelvetet, allt handlar om vilka vuxna du möter" : En studie om ADHD, dyslexi och sociala relationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Wirengård; [2021]
  Nyckelord :ADHD; dyslexi; komorbiditet; relationskompetens; samarbete; kategoriskt kompensatoriskt perspektiv; relationellt kritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med ADHD och dyslexi på mellanstadiet, deras vårdnadshavare och lärare upplever att de sociala relationerna dem emellan påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Studiens frågeställningar är följande: Vilka framgångsfaktorer ser eleverna, deras vårdnadshavare och lärare som betydelsefulla för att eleven ska lyckas med sin läs- och skrivutveckling? Vilka utmaningar ser informanterna att det finns i arbetet med elevens läs- och skrivutveckling? Hur upplever lärarna och vårdnadshavarna att samarbetet mellan skolan och hemmet påverkar elevens läs- och skrivutveckling? För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts, datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Användbarheten av ett digitalt hjälpmedel för dyslektiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Robertsson; Elsa Sjövik; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; Assistive technology; User Experience; Usability; Design principles; Dyslexi; Digitala hjälpmedel; Användarupplevelse; Användbarhet; Designprinciper;

  Sammanfattning : Dyslexi påverkar den kognitiva språkförmågan genom nedsättningar i det fonologiska processandet och många drabbas negativt om inte rätt stöd och hjälpmedel tillgängliggörs. För att undersöka ett digitalt hjälpmedels användbarhet deltog 5 personer med dyslexidiagnos i denna kvalitativa designstudie. LÄS MER