Sökning: "dyslexidiagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet dyslexidiagnos.

 1. 1. ”Min dyslexi har aldrig stoppat mig” : En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kajsa Hägglind; [2019]
  Nyckelord :En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det uppdrag och den utmaning som alla verksamma lärare står inför, att ge extra anpassningar och särskilt stöd till alla elever som har svårigheter. Enligt den Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av befolkningen som har dyslexi. LÄS MER

 2. 2. Ordflöde och läsförmåga hos studenter med och utan dyslexi : En undersökning av FAS, djurflöde och verbflöde

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Zeinab Shareef; [2017]
  Nyckelord :verbal fluency; semantic fluency; action fluency; letter fluency; developmental dyslexia; phonological awareness; RAN; rapid automatized naming; ordflöde; semantiskt ordflöde; FAS; djurflöde; verbflöde; fonologiskt ordflöde; fonologisk medvetenhet; fonologisk förmåga; dyslexi; snabb automatiserad benämning;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte. Ordflödestest undersöker en persons förmåga att generera så många ord som möjligt under en minut. Orden kan börja på en viss bokstav eller tillhöra en särskild kategori. FAS är ett vanligt ordflödestest där orden som ska genereras börjar på bokstäverna F, A och S. LÄS MER

 3. 3. Alla bär på en historia : Dyslexi, identitet och självuppfattning ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therése Lindgren; [2017]
  Nyckelord :social-constructionism; life-story; student perspective; dyslexia; identity; self-perception; socialkonstruktionism; livsberättelse; elevperspektiv; dyslexi; identitet; självuppfattning;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to examine a former student`s school experiences of dyslexia and how these experiences have influenced on the student´s self-perception and identity. In support of achieving the purpose, I have started out from the following questions: What does the former student say about dyslexia, dyslexia diagnosis and how are these experiences described? How does the former student position herself in relation to the other students? How can the different time identities visualize the identity process? The approach to the study is the story of the former student´s life and data have been collected by means of interviews. LÄS MER

 4. 4. Finns förmågan om den inte kommer av sig själv : Röster om bedömning av kunskaper och förmågor hos elever med dyslexi i skolans sociala praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jonna Wikström; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; bedömning anpassningar; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa hur några elever med dyslexidiagnos, samt några av deras lärare, resonerar kring betyg och bedömning. Intervjuer har använts som metod för att kunna lyfta fram lärarnas och elevernas tankar och erfarenheter kring det undersökta ämnet. LÄS MER

 5. 5. Varje elev är sin egen berättelse : En pojkes berättelse om dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anette Aronsson; [2016]
  Nyckelord :livsberättelse; dyslexi; elevperspektiv; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka en elevs upplevelser av och reflektioner kring läs- och skrivsvårigheter samt det stöd eleven fått i skolan. Den intervjuade eleven i studien har en dyslexidiagnos. LÄS MER