Sökning: "e-Rekrytering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet e-Rekrytering.

 1. 1. Sociala mediers inverkan vid rekryteringsprocessen, en nödvändighet i processen eller missgynnande för kandidaternas personlighet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Grundström; Linnea P. Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Rekrytering; Sociala medier; Generation Y; Generationsväxling; E-rekrytering; Den sociala ansatsen.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle sker en konstant utveckling av sociala medier, vilket har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Det är lättare än någonsin för företag och organisationer att vara delaktiga på de plattformar som målgrupperna de söker befinner sig på. LÄS MER

 2. 2. Från statusuppdatering till nytt jobb? : en kvalitativ studie om Facebookprofilens betydelse i rekryteringssammanhang bland småföretagare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Elenor Persson; [2013]
  Nyckelord :social media; facebook; e-recruitment; social media monitoring; background check; information transfer.; sociala medier; facebook; e-rekrytering; nätkoll; bakgrundskontroll; informationsöverföring.;

  Sammanfattning : Arbetsgivares nätkontroller i sociala medier är bara ett exempel på alla emergenta beteendemönstersom utvecklats både på individ- företagande- och samhällsnivå på grund av den interaktiva webben(Webb 2.0) och Facebook kring vilket en diskussion förs. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier – Ett komplement till den traditionella rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Adrian Hass; Linus Källman; [2011]
  Nyckelord :Active Recruiting; E-recruiting; Passiv Recruiting; Social media; Traditional Recruiting; Aktiv rekrytering; E-rekrytering; Passiv rekrytering; Sociala medier; Traditionell rekrytering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Föreliggande studie syftar till hur sociala medier har förändrat den traditionella rekryteringsprocessen. Sociala medier är ett ämne och område i rekryteringssammanhang som är relativt outforskat och nytt och därmed har studien en explorativ och induktiv karaktär. LÄS MER

 4. 4. E-Rekrytering - Idag och imorgon : På vilket sätt kan små och medelstora företag (SME) skapa och förbättra affärsnyttan med IT-lösningar i rekryteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Christian Said; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-rekrytering är idag ett framgångsrikt verktyg för att rekrytera dem bäst lämpade för organisationen. Dessa verktyg växte fram under senare delen av 90-talet och används idag av alla stora företag. Verktygen har dock haft svårt att kunna etableras bland SME. LÄS MER

 5. 5. e-Rekrytering : -det nya vapnet i kriget om kompetent personal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennie Halaby; Minna Meklin; [2008]
  Nyckelord :e-Rekrytering; Online rekrytering; Rekrytering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmågan att attrahera kompetent personal har blivit allt viktigare på de konkurrentutsatta arbetsmarknaderna. Ett sätt att marknadsföra företag som arbetsgivare och därmed locka till sig arbetskraft är genom användningen av företagets egen webbsida. LÄS MER