Sökning: "e-varuhandel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet e-varuhandel.

  1. 1. Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Katarina Ovuk; Muna Yusuf; [2019]
    Nyckelord :Internationalisering; detaljvaruhandel; internet; e-varuhandel; marknad; kunskap;

    Sammanfattning : Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. LÄS MER