Sökning: "ear problems"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden ear problems.

 1. 1. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju egentligen ganska enkelt" - Hur oboelärare undervisar i notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Lövgren; [2019]
  Nyckelord :instrumentalundervisning; musikpedagogik; notläsning; oboe; rytm; tonhöjd; utbildningsvetenskap; educational science; instrumental teaching; music education; musical literacy; pitch; rhythm; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika oboepedagogers förhållningssätt till att undervisa i notläsning med fokus på deras pedagogiska metoder och strategier. Arbetet grundar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra olika oboepedagoger i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alicia Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Bolus; Getägare; ID-märkning; Problem; Öronmärke;

  Sammanfattning : Getter i Sverige har stora problem med sönderslitna öron, infektioner och sårskador som orsakats av den obligatoriska öronmärkningen. Tidigare forskning har visat att alternativa märkningsmetoder exempelvis chipmärkning i nätmagen, ankelband (med eller utan chip) och chipmärkning under hud kan vara bättre märkningar, inte bara för getter utan även för andra djurslag. LÄS MER

 4. 4. Flygtrafikbuller i hemmiljö : En enkätundersökning om besvärsupplevelser och hälsa i relation till flygbuller för boende kring Linköping City Airport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Lindeler; [2019]
  Nyckelord :Air traffic noise; air traffic; noise; health; health effects; hearing loss; disturbance; sleep disorder; high blood pressure; tinnitus; clogged ear; Flygtrafikbuller; flygtrafik; buller; hälsa; hälsoeffekter; nedsatt hörsel; störning; sömnstörning; högt blodtryck; tinnitus; lock för öronen;

  Sammanfattning : Introduktion: Buller definieras som oönskat ljud. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket individuellt. Det som anses vara oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan person. LÄS MER

 5. 5. Golvavjämningsmassor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att få plana golv att använda som golvyta eller lägga en annan golvyta på är olika avjämningsmassor en lösning. Med ett brett utbud av avjämningsmassor och svårigheter med att fördela avjämningsmassan jämt utöver en yta krävs en bred kunskap inom området. LÄS MER