Sökning: "early childhood education"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden early childhood education.

 1. 1. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Nyckelord :early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Sammanfattning : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. LÄS MER

 2. 2. Svenska som andraspråk i förskolan : Förskollärares resonemang kring arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mebtahul Jannat Any; Angbeen Farooq; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; language development; early childhood education; systematic planning; mediating resources.;

  Sammanfattning : This empirical study is about preschool teachers reasonning around the work with language development among multilingual children who have swedish as a second language and encounter swedish only after they start preschool. Based on the above, we had two research questions. Question 1. LÄS MER

 3. 3. En nalle, två kottar och tre träklossar. Leksaker eller pedagogiska hjälpmedel i matematikundervisningen? : En enkätstudie om användningen av laborativt material i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Frantz; Emilia Lund Tagesson; [2022]
  Nyckelord :laborativt material; leksaker; hjälpmedel; pedagogiskt verktyg; matematik; kon-kretisera matematik; matematikutveckling; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Användandet av laborativt material är ett populärt inslag i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Arbetssättet kan bidra till en konkretisering av matematikens annars abstrakta tankegångar. Syftet med studien är att utforska användningen av laborativt material i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. LÄS MER

 4. 4. Tillblivelsen av undervisning för hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna : En diskursanalys av förskollärarprogrammens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Early childhood education; education for sustainable development; early childhood teacher education; agency; discourse analysis; Förskola; undervisning för hållbar utveckling; förskollärarutbildning; aktörskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling (HU) har under senare årtionden fått en alltmer given plats inom förskolan. Både på policynivå och inom forskning betonas barns kritiska tänkande och aktörskap inom ramen för utbildning om HU samt att HU består av tre sammanlänkade dimensioner: den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. LÄS MER

 5. 5. Att göra geggamoja till ett lärotillfälle om blandning och separation : En kvalitativ studie om användningen av organiserande syften för didaktisk analys och design av kemiundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Lina Fahlgren; Sara Jansson; [2022]
  Nyckelord :Action research; chemistry; didactic models; early childhood education; organizing purposes; Aktionsforskning; didaktiska modeller; förskola; kemi; organiserande syften;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the increase of knowledge about how the didactic model “organizing purposes” can be utilized within a preschool environment, as support in didactic analysis and design of exploratory teaching of the chemistry concepts: mixing and separating. In this study we have implemented the research approach action research and within this framework exemplified how the didactic model organizing purposes can be used as support in the planning, implementation, and evaluation of teaching. LÄS MER