Sökning: "early stage planning"

Visar resultat 11 - 15 av 194 uppsatser innehållade orden early stage planning.

 1. 11. LCA i tidigt skede - En utvärdering av verktyg : Beräkning och jämförelse av tre olika isoleringsalternativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tina Lundmark Wacker; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en stor del av den miljöpåverkan Sverige bidrar med. Enligt senaste tillgängliga statistiken står byggbranschen för 10–30% av det totala utsläppet från produktion i Sverige. LÄS MER

 2. 12. Samverkan i detaljplaneprocessen : En kartläggning av verksamhetsprocessen för exploatördriven detaljplanering

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolina Mikkonen; Nina Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Detailed development planning; municipality; private developer; Byggherredriven detaljplanering; exploatör; kommun;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har detaljplaneprocessen fått kritik för att vara ineffektiv och en bromskloss för samhällsbyggandet. Samtidigt rapporterar flera länsstyrelser att kommuners kunskap gällande detaljplanering har sjunkit. LÄS MER

 3. 13. Riskhantering av invasiva främmande växter : med fokus på träd och buskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniel Almqvist; [2020]
  Nyckelord :främmande arter; invasiv; introduktion; klimatförändringar; riskhantering;

  Sammanfattning : Introduktionen av främmande arter till nya platser runt om i världen har ökat det senaste århundradet, och siffran fortsätter än idag att stiga. Flera av dessa arter har varit nödvändiga för människan och för utvecklingen av samhället. LÄS MER

 4. 14. Almsjukan i Malmö : en tillbakablick

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ragnar Blücher Suneson; [2020]
  Nyckelord :Scolytus; Ophistoma; Ulmus; historia; växtskydd;

  Sammanfattning : Under större delen av 1900-talet utgjorde almen ett betydande inslag i Malmös grönska. Från det att den aggressiva formen av almsjuka, orsakad av sporsäcksvampen Ophistoma novo-ulmi, drabbade staden har 40 000 träd gått förlorade. LÄS MER

 5. 15. Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kelly Brandt; Julia Waldhagen; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; visionsbilder; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER