Sökning: "early state decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden early state decisions.

 1. 1. Taylor i välfärden : Arbetsstudier i svensk sjukvård 1944–1960

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Gerhard Skriveus; [2022]
  Nyckelord :Taylorism; public sector; healthcare; hospitals; work studies; Sweden; Taylorism; offentlig sektor; sjukvård; sjukhus; arbetsstudier; Sverige;

  Sammanfattning : In this paper I analyse the first use of work studies in Swedish hospitals, between 1944 and 1960. The overall purpose of the study is to increase the knowledge of how Taylorism was introduced in the Swedish welfare state. LÄS MER

 2. 2. 36 § AvtL i en internationellt privaträttslig kontext - En studie kring internationellt tvingande svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Säll; [2022]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; avtalsrätt; internationellt tvingande regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varför domstolar i staten A ska beakta och tillämpa lagar tillhörande staten B:s rättsordning är fortfarande omdiskuterat. Redan på 1600- och 1700-talet lanserade holländska jurister som Johannes Voet och Ulric Huber idén om comitas gentium – internationell artighet gentemot främmande stater. LÄS MER

 3. 3. Styrmodellers användning i strategiska investeringsbeslut inom fastighetsbranschen : En kvalitativ studie om formella och informella styrmodellers användning i planeringsprocessen på strategiska investeringsbeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Gard; Adrian Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Strategic investment decision making; management control systems; formal management control systems; informal management control systems; planning process; investment calculations; sustainability; strategiska investeringsbeslut; styrmodeller; formell styrning; informell styrning; planeringsprocess; investeringskalkyler; hållbarhet;

  Sammanfattning : För att uppnå FN:s hållbarhetsmål krävs en hållbar omställning. Denna omställning kommerkräva stora investeringar inom innovation och äldre industrier. I norra Sverige pågår ett stortarbete med den gröna omställningen vilket har medfört ökad efterfrågan på arbetskraft iregionen vilket även höjt efterfrågan på bostäder. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 5. 5. Gamla Lidingöbron : Vad har en kulturhistorisk värdering för värde?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Elisabet Gunnarsdotter Lundvall; [2021]
  Nyckelord :Cultural historical valde; cultural heritage; the municipal decision-making process; Old Lidingo bridge; iron and steel stress bridge; preservation; conservation alternatives; Kulturarv; Kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kulturvärden; bevara och förnya; kulturhistorisk värdebeskrivning; fackverksbroar; planmonopol; planmonopolet; beslutsprocesser; politiska beslut; broar; Gamla Lidingöbron; Danviksbron; Stockholms broar; kommunalpolitik; kommunal beslutsprocess; fackverksbro; bågbro; tjänstemanna ansvar; bevarandevärde; PBL; Plan och bygglagen; bevarande alternativ;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs i landets kommuner utarmas Sveriges kulturarv enligt Riksantikvarieämbetet. Vilken betydelse har då en kulturhistorisk värdebeskrivning i den kommunala beslutsprocessen? Lidingö stad valdes som fallstudie eftersom man där beslutat att riva öns landmärke, en fackverksbro av järn och nitad stål, Gamla Lidingöbron, invigd 1925. LÄS MER