Sökning: "eating behaviour"

Visar resultat 16 - 20 av 93 uppsatser innehållade orden eating behaviour.

 1. 16. Kampen mellan kropp och psyke : Diabulimikers upplevelser av sin sjukdom

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Carl Morén; Patrik Oom; [2016]
  Nyckelord :Diabulimia; Diabetes mellitus type 1; Eating disorder; Weight control; Body image; Experiences; Blog; Diabulimi; Diabetes mellitus typ 1; Ätstörning; Självbild; Viktkontroll; Upplevelser; Blogg;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 1100 personer årligen i diabetes mellitus typ 1 [DMT1] vilket ställer höga krav på individen vad gäller kost, träning och insulinbehandling. Unga kvinnor med DMT1 lider ökad risk att utveckla ett stört ätbeteende vilket kan leda till kontinuerligt försummande av insulinbehandlingen för att gå ned i vikt (diabulimi). LÄS MER

 2. 17. Chicory and red clover silage to growing/finishing pigs and its influence on pigs' behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Janina Nihlstrand; [2016]
  Nyckelord :pig behaviour; silage; social interactions; time budget;

  Sammanfattning : Even though roughage is a part of the natural diet for pigs, the majority of today’s pigs do not have access to it. The time the pigs in modern production system spend on eating is very short, it could be as little as 15 minutes per day. This could lead to digestive or behavioural problems. LÄS MER

 3. 18. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Gulseren Tasci; Tetyana Schönning; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; BPSD; non-pharmacological interventions; effect; Alzheimers sjukdom; BPSD; icke-farmakologiska metoder; effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen avdemenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas ökakraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta avbeteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation,depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar,rastlöshet och apati. LÄS MER

 4. 19. Kvinnors förhållningssätt till kropp och ätande : om ätbeteende, kroppsmissnöje och ålders samband med den självmedvetna emotionen skam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann Brocker; [2016]
  Nyckelord :objectification theories; self-conscious emotions; body dissatisfaction; body image; body shape; shame; body shame; moral; eating behaviour; bulimia; anorexia; age; women; cultural norms; Objektifiering; objektifieringsteorier; självmedvetna emotioner; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning; kroppsform; skam; moral; ätbeteende; bulimi; anorexi; ålder; kvinnor; kulturella normer;

  Sammanfattning : Undersökningen som är en korrelationsstudie från ett sociokulturellt perspektiv vände sig till kvinnor i en normalpopulation. Deltagarna var mellan 19 och 59 år. Ett syfte var att undersöka samband mellan kroppsmissnöje, skam och känslor, attityder och beteenden kopplade till ätande. LÄS MER

 5. 20. Ortorexi : När det hälsosamma blir ohälsosamt

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Persson Persson; Emily Gustad Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Orthorexia; Ortorexi;

  Sammanfattning : Orthorexia is generally difficult to define, it takes place in an unhealthy behaviour where individuals is obsessed with eating “clean” food and a fitness lifestyle. Todays standards is based on strong, lean and healthy bodies and this behavior is emerging and become more difficult to discover. LÄS MER