Sökning: "eating disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden eating disorder.

 1. 1. Vikten av vikten - En kvalitativ innehållsanalys kring upplevelsen att vara sjuk i en ätstörning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Johanna Dalquist; [2020]
  Nyckelord :Innehållsanalys; Ätstörning; Återhämtning; Identitet; Recovery; Eating Disorder; Content Analysis; Identity;

  Sammanfattning : Ätstörningar ses i dagens samhälle som ett utmärkande folkhälsoproblem som kan medföra allvarliga medicinska komplikationer. Ätstörningar är komplexa sjukdomar som påverkar såväl det fysiska som det psykiska. Denna studie undersöker upplevelsen av att vara sjuk i en ätstörning, men fokus på identitet och återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Hetsätningsstörning i självhjälpslitteraturens värld : en kvalitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mona Beshir; [2020]
  Nyckelord :Self-help literature; binge eating disorder; content analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find which major themes could be found in self-help books geared towards individuals with binge eating issues. Furthermore, the goal was to understand what type of meaning these themes communicated. To do this a strategic sampling was first used to find such books to study. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetens betydelse för personer med ätstörningar: En scoping review med fokus på delaktighet i aktivitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Catrine Berggren; Olivia Burman; [2020]
  Nyckelord :anorexia; arbetsterapi; bulimia; engagemang; ospecifik ätstörning; anorexia; bulimia; engagement; occupational therapy; unspecific eating disorder;

  Sammanfattning : Ätstörningar är ett ökande problem i samhället och orsakar personligt lidande. Individer som drabbats av ätstörningar kan få en påverkan på aktiviteter i vardagen. Vanor, motivation och utförande i aktiviteter påverkas negativt av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Compassionfokuserad terapi i grupp som tillägg till dagvårdsbehandling för patienter med ätstörningar : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ilias Papoulias; [2020]
  Nyckelord :CFT; group-based; compassion; eating; disorder; Compassionfokuserad; CFT; psykoterapi; ätstörningar; dagvård; gruppterapi; pilotstudie;

  Sammanfattning : Ätstörningar är allvarliga sjukdomar som medför stort lidande för patienter och deras närstående. De rekommenderadebehandlingsmetoderna kan hjälpa vissa patienter men det behövs effektivare behandlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Kan adhd-läkemedlet lisdexamfetamin bota ätstörningar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nellie Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Hetsätningsstörning (”Binge eating disorder”; BED) är en kronisk, psykiatrisk ätstörning som kännetecknas av återkommande och ihållande episoder av tvångsmässig hetsätning i frånvaro av viktkompenserande beteenden. Återkommande episoder av hetsätning måste uppstå minst en gång i veckan under tre månader för att en person ska diagnostiseras med BED enligt DSM-5. LÄS MER