Sökning: "ecological citizenship"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ecological citizenship.

 1. 1. Citizenship and Environmental Sustainability - A Survey Study on Swedish Lund University Students

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Giulia De Stefano; [2018]
  Nyckelord :environmental sustainability; environment; citizenship; students; survey; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Throughout the pursuit of environmental sustainability, the attention placed on governments’ responsibility to reduce environmental degradation has progressively decreased and rather, began focusing on the attitudes and behaviours of individuals. Overtime, this increasing attention placed on the individual highlighted the central role which citizens have in creating and pushing for a sustainable society. LÄS MER

 2. 2. STADEN - RUMMET - MÖTET : Temporär arkitektur i det offentliga rummet för ökad social hållbarhet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Larsson; Leo Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Temporary architecture; short-term space-creating initiatives; urban planning; urban environment; social sustainability; social integration; co-creation processes; meanwhile use; citizenship initiatives; public space; tactical urbanism; Temporär arkitektur; tillfällig arkitektur; tillfälliga rumsskapande initiativ; stadsplanering; stadsmiljö; social hållbarhet; social integration; medskapandeprocesser; medborgarinitiativ; det offentliga rummet;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien undersöker temporär arkitektur som fenomen. Temporär arkitektur är tillfälliga rumsliga initiativ som med varierande storlek och form tar stadens offentliga rum i anspråk. Temporär arkitektur är relativt nytt och börjar dyka upp allt oftare i större städer. LÄS MER

 3. 3. Citizenship in sustainable transition : a two-sided story about refugees and sustainability

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Maja Steensberg; [2017]
  Nyckelord :ecological citizenship; Denmark; refugees; agriculture; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world is facing multiple crises, including ecosystem degradation, global climate change and human conflicts. One of the consequence is an unprecedented displacement of 65 million people in total and historic records in the number of asylum seekers in the European Union. LÄS MER

 4. 4. Klimatsmarta Stockholmare : En granskning av Stockholms stads klimatarbete utifrån ekologisk modernisering och ecological citizenship

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Ulrika Gustafsson; Magnus Simonsson; [2016]
  Nyckelord :ecological citizenship; ecological modernization; food consumption; transport; Stockholm; sustainable development; ecological citizenship; ekologisk modernisering; matkonsumtion; transport; Stockholm; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks på vilka sätt Stockholms stad försöker minska invånarnas klimatpåverkan när det gäller konsumtion av mat och transporter. Med utgångspunkt i teorierna om ekologisk modernisering (EM) och ecological citizenship (EC) studeras Stockholms stads dokument och planer för klimatarbete. LÄS MER

 5. 5. Miljömärkningar och medvetenhet : En studie om unga vuxnas medvetenhet kring miljömärkningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Mester Pirttijärvi; [2014]
  Nyckelord :Environmental labeling; environmental awareness; consumption choices; consumption and environmental problems; sustainable consumption; Miljömärkning; miljömedvetenhet; konsumentval; konsumtion och miljöproblem; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är präglat av materialism och dagens konsumtionsmönster är ohållbara ur miljömässig synpunkt. Konsumtionen skapar därmed miljöproblem och ett viktigt styrmedel för att göra den mer hållbar är miljömärkning. LÄS MER