Sökning: "ecological deficit"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ecological deficit.

 1. 1. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victor Pastorino Nyman; [2022]
  Nyckelord :Byggemenskaper; Transformativ kapacitet; Sege park; Stigberoende; Delning; Hållbar omställning; Stadsomvandling; Gemenskapsdriven utveckling;

  Sammanfattning : Genom att analysera delnings- och byggemenskapers medverkan i den konventionella stadsomvandlingsprocessen avser detta arbete undersöka möjligheterna för alternativa gemenskapsdrivna aktörer att agera som drivkrafter för en hållbar samhällsförnyelse. Detta görs genom en fallstudie där studieobjektet är Malmöstadsdelen Sege Parks omvandlingsprocess. LÄS MER

 2. 2. Kollektivtrafikplanering och hållbarhet : En fallstudie om hållbarhetsresonemang vid utbyggnaden av kollektivtrafiken i södra Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Bezawit Tsegai; [2021]
  Nyckelord :Ekologisk; social och ekonomisk hållbarhet; kollektivtrafik; södra stadsdelarna;

  Sammanfattning : In recent years, increased urbanization and urban development have resulted in new demands emerging for building sustainable cities. Previous studies have shown that the public transportation system plays a key role in the development of sustainable cities, as it is crucial for mobility and counteracting climate change. LÄS MER

 3. 3. Tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF : Från Flexenhet till Flexteam

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jeanine Kaparaye; [2019]
  Nyckelord :Accessible learning environments; Competence of neuropsychological deficits; Flexible organisation; Flexible resource room; Special education classroom; Flexenhet; Flexteam; Inkludering; Tillgängliga lärmiljöer; NPF kompetens; Särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flexenheter och flexteam som startades i en av Sveriges kommun, för att anpassa lärmiljöer till elever med funktionsnedsättningar, framför allt elever inom autism och ADHD. Undersökningen bygger på följande frågor: Vad är syfte med denna valda organisation? Hur bidrar organisationen till tillgänglighet för denna grupp elever? Vilka utmaningar och utvecklingsområden kan identifieras inom den valda organisationen? Kvalitativ forskningsmetod användes i studien och semi-strukturerade intervju och fokusgruppsintervjuer genomfördes för att samla in empirin. LÄS MER

 4. 4. ADHD och autism i skola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; Philip Gustafson Roos; [2019]
  Nyckelord :ADHD; autism; funktionsvariation; pedagogiska strategier; ekologiska modell; TEACCH; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study, we investigate how students with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and autism experience the school and what facilities, methods and strategies that exist to help these students. The study will contain facts about ADHD and autism, as well as information about the shortcomings and difficulties that exist in the school. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Large-scale Production of Rural Housing Project inMozambique with Sustainability in Focus

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Sara Dibaj; Sarah Yassin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a huge house deficit of around two million units in Mozambique, which is equivalent to approximately 13.5 million people in need of a proper home, the demand of housing is both urgent and overdue. LÄS MER