Sökning: "economic history"

Visar resultat 1 - 5 av 766 uppsatser innehållade orden economic history.

 1. 1. Consumer Welfare and the European Commission

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Pershaf; [2022]
  Nyckelord :Consumer welfare; European Commission; Sustainability; Digital Markets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to answer several questions: how is consumer welfare defined in economics and by the Commission, how has the role of the concept evolved throughout the history of the Commission’s competition policy, and how do the modern problems of digital markets and sustainability affect the role of consumer welfare? It can first be stated that there exists a clear definition and a way to measure consumer welfare in economic theory. In short, it is the difference between what consumers would have been willing to pay for a good and what they actually had to pay. LÄS MER

 2. 2. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 3. 3. Civilisationens begynnelse – en lycklig historia? : En innehållsanalys av hur svenska historieläroböcker berättar om högkulturerna Egypten, Mesopotamien, Kina och Indien

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bokor; [2022]
  Nyckelord :högkulturer; läroboksanalys; berättelser; flodkulturer; positivitet; negativitet; historiedidaktik; narrativ; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The reason for this study is based on the premise that the era of High Cultures is perceived as an almost forgotten time that few remember or know something about. This study aims to investigate what textbooks for years 7-9 tell us about the first high cultures. LÄS MER

 4. 4. Neutralitet mellan företagsformer – Om neutralitetsprincipens ställning och dess inverkan på det skattemässiga förhållandet mellan enskilda näringsidkare och fåmansföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Fyhr Larsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utöver de rättsregler som framkommer i lagtext, förarbeten och praxis finns ett flertal principer som syftar att bidra till ett enhetligt och sammanhängande rättssystem. Dessa rättsprinciper kan ta formen av ett verktyg vid tolkning av lagstiftning såväl som ett centralt intresse att beakta vid utformandet av ny lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Jämkning av äktenskapsförord och riskerna med digitala familjerättsliga avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Diana Prokopic; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; ekonomisk familjerätt; jämkning av äktenskapsförord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom äktenskapsförord har makar möjlighet att reglera sina egendomsförhållanden vid en eventuell skilsmässa. Om en make anser att ett eller flera villkor i äktenskapsförordet är oskäliga kan denne åberopa jämkning enligt bestämmelsen i 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) (ÄktB). I förarbetena till lagen, prop. LÄS MER