Sökning: "ecoscope"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ecoscope.

 1. 1. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av källor till nickel och kadmium inom upptagningsområdet Bergvik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Marcus Birgersson; [2015]
  Nyckelord :nickel; kadmium; uppströmsarbete; kartläggning; verksamheter; dagvatten; spillvatten; hushåll; tungmetaller;

  Sammanfattning : Tungmetaller i naturen är ett stort problem att handskas med. Vid vattenrening i vattenreningsverken bildas slam som har stora användningsområden inom exempelvis jordbruket på grund av sitt höga fosforinnehåll som är en viktig resurs för att plantor och grödor ska kunna växa. LÄS MER