Sökning: "ecosystem services"

Visar resultat 1 - 5 av 772 uppsatser innehållade orden ecosystem services.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Sammanfattning : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). LÄS MER

 2. 2. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Isabelle Vikström; Siri Sutcliffe Larsson; [2022]
  Nyckelord :Skogsträdgård; urban odling; urban agroforestry; hållbarhetsmål; ekosystemtjänster; växtlista; etablering; Sege Park;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker huruvida fler skogsträdgårdar i städer kan vara ett led i att uppnå städers hållbarhetsmål. Uppsatsen vill svara på tre frågor; 1) Hur ser Malmö stads hållbarhetsmål ut, och på vilket sätt kan en skogsträdgård hjälpa till att uppnå dessa mål? 2) Hur kan en skogsträdgård i Malmö utformas, vad gäller sortval och skötsel? samt 3) Är flera skogsträdgårdar i städerna önskvärt? Genom en litteraturstudie har en översyn av Malmö stads hållbarhetsmål gjorts, och studien fortsätter med att beskriva skogsträdgårdens olika betingelser samt dess påverkan på ekosystemtjänster. LÄS MER

 3. 3. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 4. 4. Translokering av vedlevande mossor som ekologisk kompensation : hur reagerar de på kort sikt?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Elina Holm; [2022]
  Nyckelord :bryophytes; deadwood; epixylics; ecological compensation;

  Sammanfattning : Deadwood is an important component driving biodiversity in forest ecosystems. Of the 300 forest living bryophytes in Sweden, one third occur on deadwood. When the copper mine Aitik in Gällivare, Sweden expanded their sand magazine, an area with old forest that hosted very high natural values was removed. LÄS MER

 5. 5. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Nyckelord :Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. LÄS MER