Sökning: "edible films"

Hittade 1 uppsats innehållade orden edible films.

  1. 1. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

    Författare :Gabriella Apelthun; [2018]
    Nyckelord :Protein; whey; casein; edible films; food packaging; material;

    Sammanfattning : Livsmedelsförpackningar är ett område som har stor utvecklingspotential eftersom både konsumtionen och produktionen av plast har ökat sedan 50-talet. Trots att vi vet att konventionella plastmaterial framställs av råmaterialet petroleum, en icke förnybar och uttömbar källa. Förpackningsindustrin står för den största andelen plast. LÄS MER