Sökning: "education for beginners"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden education for beginners.

 1. 1. Vem är du - vem är jag? : Analys av texter i ett svenskt L2-läromedel på grundläggande nivå i vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elisabeth Åman; [2020]
  Nyckelord :Swedish as a second Language; Adult Education; Textbook Analysis; Language Progression; Readability; Otherness; Critical Text and Discourse Analysis; Common values; Curriculum;

  Sammanfattning : This study analyses four texts for Swedish as a Second Language in an Adult Education textbook published in 2018. The target group has passed the first level of beginners’ studies. The study concerns how the texts represent different life conditions in general and more specifically how otherness is shown in the Swedish majority society. LÄS MER

 2. 2. Språkintroduktionens kunskapskrav : En studie om hur kunskapskraven kan förstås av nyanlända elever och tydliggöras av lärare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Baker Mona; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever; ensamkommande flyktingungdomar; kunskapskrav; bedömningsmetoder; språkintroduktion; svenska som andraspråk; Skolverkets stödmaterial;

  Sammanfattning : På senare år har antalet nyanlända elever ökat markant på Språkintroduktionsprogrammet över hela riket. Dessa elever behöver snabbt tillägna sig svenska språket för att kunna kommunicera och skaffa sig en utbildning. LÄS MER

 3. 3. Prioriteringar i undervisningen : Sångpedagogers kunskapsprioriteringar och mål med undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Malin Nordén; [2016]
  Nyckelord :school of music; school of arts; vocal education; beginners; priorities; survey; interview; didactics; musik- och kulturskola; sångundervisning; nybörjare; prioriteringar; enkät; intervju; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad sångpedagoger prioriterar i undervisningen av nybörjar-elever. Studien baseras på en enkätundersökning där tio sångpedagoger från södra och mellersta Sverige deltog, samt tre enskilda intervjuer med sångpedagoger som också deltagit i enkäten. LÄS MER

 4. 4. En min säger mer än tusen ord : En observationsstudie med fokus på hur semiotiska resurser används inom nybörjarundervisning på elbas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Alexander Hallgren; [2016]
  Nyckelord :electric bass; beginner’s education; video observations; design theoretic perspective; semiotic resources; multimodality; elbas; nybörjarundervisning; videoobservationer; designteoretiskt perspektiv; semiotiska resurser; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utforska hur lärare designar undervisningen för nybörjarelever på elbas. Den litteratur som tas upp i uppsatsens bakgrund beskriver hur pedagogiska situationer skapas och vad som kan påverka en lärares lektionsutformande. LÄS MER

 5. 5. Lektionsformers betydelse för elevers motivation : En intervjustudie med tre musiklärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Stefan Hansson; [2015]
  Nyckelord :music; motivation; music school; lesson types; social cultural perspective; interviews; musik; motivation; musik- och kulturskola; lektionsformer; sociokulturellt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : Detta arbete baseras på en kvalitativ intervjustudie med tre musiklärare som arbetar i en kulturskola. Syftet med studien är att undersöka hur dessa lärare ser på olika lektionsformers betydelse för elevers motivation. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER