Sökning: "educational drama"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden educational drama.

 1. 1. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; forum theater; educational drama; reflection; social work; social interaction; communityteater; etik; forumteater; pedagogiskt drama; reflektion; socialt arbete; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER

 2. 2. Teater i det museala rummet : En jämförande analys av arbetet med dramapedagogiska metoder i England och Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sarah Kipker; [2019]
  Nyckelord :Drama in education; Museum Education; Theatre; Drama; Performance; Museum Theatre; pedagogiskt drama; museipedagogik; teater; dramatik; performance;

  Sammanfattning : Theatres and museums share many similarities with each other. Therefore, it can be beneficial for museums to use the potential that performance and museum theatre can provide. The aim of this analysis is to gain a better understanding for museums’ reasons to use drama as an educational method and the different forms of drama that are being used. LÄS MER

 3. 3. Avdramatisera drama : En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Bladh; Veronika Österlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Involve me and I will learn ": The impact of role-play in ESL/EFL classrooms

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Rosenkvist; Nathalie Bencic; [2019]
  Nyckelord :SL EFL; Second Language Acquisition SLA ; role-play; speaking ability; fear of speaking;

  Sammanfattning : This research synthesis examines the connection between role-playing in ESL/EFL- classrooms and developed speaking skills. The relation is an investigation based on educational articles and L2- learning methods, and theory as a foundation. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiskt drama i socialt arbete - Kreativa metoder för att behandla etiska frågor i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carina Larsson; [2019]
  Nyckelord :community theater; ethics; educational drama; reflection; social interaction; social work; communityteater; etik; pedagogiskt drama; reflektion; social interaktion; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogiska dramametoder kan användas i socialt arbete för att öka reflektion i den professionelles arbetsliv. Vidare undersöktes huruvida verksamheter som arbetar med pedagogiska dramametoder bidrar till att uppmärksamma och stötta utsatta och marginaliserade grupper i samhället. LÄS MER