Sökning: "educational drama"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden educational drama.

 1. 1. Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Droppe; [2020]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Fiktion; Narrativ; aktörs-nätverks teorin; grundskola;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. LÄS MER

 2. 2. "High risk, high reward" : En kvalitativ undersökning av lärares användande av drama i engelskundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Drama in Education; Educational Drama; English as a Second Language; ESL; Swedish curriculum; Aesthetic Distance; Pedagogiskt drama; Andraspråksinlärning; engelska som andraspråk; Läroplan; LGR 11; Estetisk distans;

  Sammanfattning : This study studies teachers’ use of drama when teaching English in grades 4-6. The material has been collected through semi structured interviews with five teachers. The study concludes that teachers use drama to increase the pupils’ eagerness to learn through variation and commitment. LÄS MER

 3. 3. Tolerans – Quantum Satis : En autoetnografisk utblick från en upptäcktsresande lärare genom ett hermeneutiskt anslag

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie Umerkajeff; [2019]
  Nyckelord :tolerance; erasmus; erasmus ; empathy; pedagogy; drama; theatre; drama didactic; practical knowledge; tolerans; erasmus; erasmus ; empati; pedagogik; drama; teater; dramadidaktik; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : To Make the Complexity of Tolerance Visible. An overall purpose of this essay is to study the development of the term “tolerance”. I carry out a conceptual research and a historical background to this and I also try its significance towards certain experiences as a teacher. LÄS MER

 4. 4. Teater i det museala rummet : En jämförande analys av arbetet med dramapedagogiska metoder i England och Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sarah Kipker; [2019]
  Nyckelord :Drama in education; Museum Education; Theatre; Drama; Performance; Museum Theatre; pedagogiskt drama; museipedagogik; teater; dramatik; performance;

  Sammanfattning : Theatres and museums share many similarities with each other. Therefore, it can be beneficial for museums to use the potential that performance and museum theatre can provide. The aim of this analysis is to gain a better understanding for museums’ reasons to use drama as an educational method and the different forms of drama that are being used. LÄS MER

 5. 5. Avdramatisera drama : En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Bladh; Veronika Österlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER